Anàlisi de la investigació en educació física: un acostament conceptual i un exemple pràctic d’un model integral d’investigació en l’ensenyament

Luis Antonio Ramos Mondéjar

Idioma de l’original

Citació

Ramos Mondéjar, L. A. (1997). Analysis of the investigation in physical education: conceptual approachment and practical example of an integral model of investigation in teching. Apunts. Educación Física y Deportes, 48, 47-52.

366Visites

Resum

En el present treball, pretenem, en primer lloc, analitzar les diferents caracteritzacions que ha tingut la investigació en la Educació física a l’hora de considerar-la amb un ple significat científic. En segon lloc, hem intentat definir, caracteritzar i extreure els possibles avantatges i inconvenients que tenen les dues perspectives més usuals des de les quals s’han pretès estudiar els fenòmens fisicoeducatius; ens referim a la investigació quantitativa i en contraposició seva, a la investigació qualitativa. Pensem que el més lògic seria entendreu-ho com a mètodes quantitatius i mètodes qualitatius, utilitzant indiscriminadament tots aquells que més s’adaptin a les característiques i necessitats intrínseques de la nostra investigació. Ambdós enfocaments han de complementar-se i són totalment necessaris per a una anàlisi correcta dels processos d’ensenyament-aprenentatge. I per últim, proposem i donem a conèixer un model integral d’investigació en l’ensenyament caracteritzat per la complementaritat d’ambdós enfocaments i per l’ús d’instruments típics d’ambdues perspectives i aportem com a exemple una investigació portada a terme per Del Villar, F. i Ramos, L. (1992) referida a «L’avaluació de l’educació física a EESS: creences dels professors i expectatives davant la Reforma».

Paraules clau: investigació integral, investigació qualitativa, investigació quantitativa, investigació-acció, mètodes qualitatius, mètodes quantitatius.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1997