Temàtica

Apunts Educació Física i Esports és una revista científica editada per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, INEFC (Espanya), que publica articles científics de manera ininterrompuda des de 1985.

És una revista trilingüe (castellà, català i anglès) especialitzada en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i de l’esport. Publica articles originals de caràcter científic dels àmbits de la motricitat humana, l’educació física i les ciències de l’esport.

Està indexada a la Web of Science (ESCI), a Scopus i a més de 40 bases de dades i repositoris. Compta amb el segell de qualitat científica de la FECYT.

Des de 2020 es publica només digitalment, amb accés obert i amb periodicitat trimestral. Tots els articles se sotmeten a una revisió externa, mitjançant el mètode de cegament doble, duta a terme per un comitè científic format per més de 190 revisors i revisores nacionals i internacionals.

Objectiu

Amb l’objectiu de comunicar i divulgar la producció científica dels àmbits de l’educació física i de les ciències de l’esport, Apunts Educació Física i Esports només accepta estudis originals procedents de recerques validades per comitès científics que aportin novetats tant d’ordre substantiu com metodològic.

Públic destinatari

La publicació s’adreça a totes aquelles persones de l’àmbit acadèmic i professional interessades en la recerca de les ciències de l’activitat física i de l’esport.

Cobertura temàtica

Les seccions de la revista són les següents:

També s’accepten, segons el criteri de l’equip de direcció editorial, articles d’opinió i cartes científiques.

Tingueu en compte que no s’acceptaran monogràfics ni números especials.

Estratègia científica

A fi d’assolir els objectius d’exigència en el rigor científic dels treballs publicats, la revista estableix un compliment estricte pel que fa a:

Accessibilitat

La versió digital és d’accés obert, inclosa al directori en línia DOAJ i subjecta a la llicència Creative Commons. Tots els articles s’ofereixen íntegrament en HTML i es poden descarregar en PDF en els tres idiomes castellà, català i anglès.

Castellà / Català / Anglès (ISSN 2014-0983) • www.revista-apunts.com