Normes de publicació

L’Equip de Direcció Editorial pot desestimar aquells articles que no compleixin els requisits de la llista de control, que presentin deficiències formals o metodològiques o que no suposin una aportació rellevant o d’interès per als àmbits temàtics de la revista.

Es notificarà a les autories la desestimació del seu article, sense opció de tornada, i no s’hi mantindrà correspondència posterior.

Recepció i gestió dels articles

Els articles s’han d’enviar per l’accés en línia d’aquesta publicació, i l’autoria s’haurà de registrar prèviament.

La recepció de manuscrits quedarà suspesa entre el 20 de desembre i el 8 de gener i entre el 20 de juliol i el 20 d’agost. A efectes formals, els documents enviats dintre d’aquestes dates es consideraran rebuts el 9 de gener i el 21 d’agost, respectivament.

Si teniu qualsevol dubte relatiu a la tramesa del material envieu un correu electrònic a info@revista-apunts.com

Procés d’enviament de manuscrits

 • PAS 1. INICI: comprovació de tramesa; les autories transfereixen els drets de propietat i poden fer comentaris a l’equip editorial.
 • PAS 2. PENJAR DOCUMENTnomés es penja l’article original a revisar (.doc .docx).
 • PAS 3. INTRODUIR LES METADADES: s’emplenen les dades personals de les autories i s’indica l’autor/a de contacte.
 • PAS4. PENJAR FITXERS COMPLEMENTARIS:
  • Pàgina de presentació en document de Microsoft Word o similar (eviteu PDF). Aquest document serveix per facilitar la tasca del gestor editorial i consta de: dades identificativesafiliació i dades de contacte de les autories, definint l’autor de correspondència.
  • Gràfics, imatges i vídeos en alta qualitat per millorar l’article (optatiu).
 • PAS 5. CONFIRMACIÓ: pas final en el qual es confirma l’enviament.

Especificació dels arxius a remetre a la plataforma en línia

Pàgina de presentació

S’ha de remetre a la direcció de la revista un sol exemplar (.doc/docx), on s’hi ha de fer constar:

 • Títol del treball. 15 paraules com a màxim.
 • Tipus d’article: article de recerca, revisió o carta de tipus científic, indicant la secció on publicar-lo. 
 • Autories, afiliacions i identificadors científics
  • Autories: els cercadors internacionals utilitzen per defecte l’últim cognom. S’aconsella indicar un sol cognom o la unió dels cognoms amb un guió.
  • Afiliacions: han de ser les que reconeix oficialment cada institució.
  • Incloure identificador personal de recerca Publons (ResearcherID) i/o ORCID.
 • Autoria de correspondència. Indicar el correu electrònic i el telèfon de la persona que es designa com a enllaç de correspondència entre l’editorial i les altres autories.
 • Totes les autories han de declarar:
  • Que és un treball original. 
  • Que no ha estat publicat prèviament en la seva totalitat o en part. 
  • Que no està en procés d’avaluació en cap altra publicació. 
  • Que tots els autors/autores es responsabilitzen de la versió final d’aquest article, en l’elaboració del qual han contribuït.
  • Que el fet de ser acceptat per a la seva publicació comporta que es transfereixen tots els drets d’autoria a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), el qual assumeix tots els drets exclusius per editar-lo, publicar-lo o reproduir-lo en qualsevol format, i sense el permís del qual no podrà reproduir-se parcialment o totalment cap dels materials que en formen part.

Article

Format

El manuscrit s’ha de remetre en format Microsoft Word (.docx) o similar (no s’accepta PDF)imprescindible text a una columna i amb número de línia contínua perquè els revisors puguin indicar els seus suggeriments.

Tipus de lletra i mida: 

 • Fonts Sans Serif com ara Calibri d’11 punts, Arial d’11 punts o Lucida Sans Unicode de 10 punts.
 • Fonts Serif com ara Times New Roman de 12 punts, Georgia d’11 punts o Computer Modern normal (10 punts) (la font predeterminada per a LaTeX).

Interlineat: a doble espai (2,0) per a tot el text exceptuant-ne les notes a peu de pàgina. Marges: 2,54 cm. Sagnat: marcat amb el tabulador del teclat o sagnat de primera línia a 1,25 (no utilitzeu barra espaiadora). Alineació del text: a l’esquerra.

Nombre total de paraules

Els articles no han de superar les 4.000 paraules, exceptuant-ne el títol, autories, resum, taules, figures, agraïments i referències, i poden incloure com a màxim 8 taules o figures.

Els articles per a la secció Scientific Notes, que només es publiquen en anglès, han de contenir 1.500 paraules com a màxim, a excepció del resum, paraules clau i agraïments; i no poden incloure més de 8 taules o figures. 

Les figures que no són d’elaboració pròpia han d’estar correctament referenciades.

Idiomes

El document s’ha d’enviar escrit en català, en castellà o en anglès, atès que els articles es publiquen en les tres llengües.

Títol

El títol no ha de superar les 15 paraules, i ha de ser inequívoc i comprensible per al públic especialitzat. Ha d’incloure l’objecte d’estudi (la temàtica) i, si escau, el mètode de treball emprat.

Autories i afiliacions

Autories: els cercadors internacionals utilitzen per defecte l’últim cognom. Aconsellem indicar un sol cognom o la unió dels cognoms amb un guió. Afiliacions: han de ser les que reconeix oficialment cada institució. S’ha d’incloure l’identificador personal d’investigació ResearcherID (Publons) i/o ORCID.

Resum

El resum ha de ser com a màxim de 250 paraules i no ha d’incloure referències; s’ha de redactar en passat. No s’ha de compartimentar en apartats però sí que ha de contenir informació rellevant sobre l’interès de l’estudi, els objectius, el mètode i els principals resultats obtinguts.

Paraules clau

Un màxim de 6, i es recomana que coincideixin amb descriptors internacionals que les recullen (per exemple, Thesaurus/MeSHInderscience). No han de coincidir amb el títol de l’article.

Apartats

 • Introducció: pot incloure un màxim de dos subapartats, i exposar l’objecte d’estudi; s’ha de redactar en passat.
 • Metodologia: s’ha de redactar en passat; l’apartat inclou:
  • Participants: cal indicar, si és procedent, el nom del Comitè Ètic que ha avalat l’estudi i el codi atorgat.
  • Materials i instruments. Procediment.
 • Anàlisi de dades: redactada en passat.
 • Resultats: redactat en passat.
 • Discussió.
 • Conclusió: el text ha de sintetitzar les principals aportacions de l’estudi i pot incloure les limitacions i prospectives de futur.
 • Agraïments.
 • Referències: 35 com a màxim, segons les normes APA, 7a edició, i incloent-hi el DOI de cada referència (amb https://). En la secció Scientific Notes un màxim de 20 referències.
  A fi d’afavorir la lectura de l’article les referències en el text de més de dues autories s’han d’indicar des de la primera vegada que apareixen com a (primera autoria et al., any)Les referències de només dues autories es mantenen (autoria i autoria, any).

Advertiments de mètode

Els articles que aportin una validació de test han de justificar la validesa amb més de dos tipus d’evidències de les cinc establertes a “The Standards for Educational and Psychological Testing” de l’APA el 2014, referides a contingut, procés de resposta, relació amb altres variables, conseqüències i estructura interna, a més d’establir de manera clara el model teòric que justifiqui la utilització d’Anàlisi Factorial Confirmatòria.

Els articles que aportin una revisió sistemàtica han d’aplicar el protocol adequat al tipus de dissenys previstos a la revisió sistemàtica, encara que no s’apliqui metaanàlisi. Això implica la utilització d’un sistema de valoració del risc de biaix (risk-of-bias, ROB) adequat al disseny dels estudis analitzats, la presentació d’un diagrama de flux (flowchart) que inclogui la raó d’exclusió de tots els documents que queden fora de la revisió i l’especificació de l’heterogeneïtat observada entre documents de la manera més sistemàtica possible (o mitjançant càlcul apropiat, en cas de metaanàlisi). El web https://www.equator-network.org/ pot servir com a orientació per localitzar la guia adequada, entre les reporting guidelines que ofereixen. A més, existeixen adaptacions d’aquestes guies per a dissenys típics de disciplines com la psicologia i l’educació.

Normativa APA (Reference Examples)

Política de revisió

El procés de gestió dels articles segueix els passos següents:

En el període màxim de 30 dies, a partir de la recepció de cada article, i després d’aplicar la política de detecció de plagi (policy of screening for plagiarism), es comunicarà a les autories si el text avança cap a la primera avaluació de revisió científica, o si es desestima.

En el cas que el manuscrit presenti deficiències formals, metodològiques o no suposi una aportació rellevant o d’interès per als àmbits temàtics de la publicació, es notificarà a les autories la desestimació del seu article, sense opció de tornada, i no s’hi mantindrà correspondència posterior.

Quan el manuscrit s’accepti per seguir el procés de revisió per parells, es retornarà a les autories perquè l’adaptin, en un termini de 30 dies, sempre respectant els criteris formals i ètics de la llista de control. Es faran tantes revisions com requereixin els revisors. La data d’entrada de l’article serà la de l’acceptació per a la seva publicació.

Quan hi hagi discrepància entre els dos revisors de l’article avaluat, s’assignarà o un tercer revisor o una altra valoració de l’Equip de Direcció Editorial.

Un cop l’article s’hagi acceptat definitivament, abans de la seva publicació es remetran les proves en PDF a l’autor/a de correspondència, que les haurà de revisar en un termini màxim de 5 dies.

Drets i responsabilitats de l’autoria

Els drets d’autoria dels articles publicats a Apunts Educació Física i Esports són propietat de la revista i no podran ser reproduïts parcialment o totalment sense el seu permís.

La Revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades per les autories dels articles o de col·laboracions. La Revista no es fa responsable dels enllaços i hipertext que, en alguns articles, possibilitin l’accés a prestacions i serveis oferts per tercers en altres llocs web.

Els manuscrits han de ser originals i no poden trobar-se en procés d’examen de forma simultània per a la seva publicació en altres revistes o òrgans editorials.

La Revista no accepta material publicat anteriorment. Les autories són responsables d’obtenir els permisos oportuns per reproduir parcialment material (text, taules, figures o vídeos) d’altres publicacions, així com de citar-ne correctament la seva procedència.

S’haurà d’emprar el llenguatge inclusiu en tots els textos enviats a la revista per a la seva publicació. Per als articles escrits en llengua catalana, les guies publicades al web de l’Institut Català de les Dones https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_guiabib_llenguatge_Inclusiu.pdf us poden servir d’orientació.

No es publicaran textos amb continguts que promoguin cap tipus de discriminació social, racial o ètnica, sexual o de gènere, política o religiosa.

Cal especificar la mida total de la mostra, distingint el gènere i especificant-ne entre parèntesis la mitjana i la desviació estàndard d’edat, pes, alçada, etc.; així com informar sobre si les conclusions han tingut en compte possibles diferències entre sexes. 

Per a recerques amb humans, les autories han d’esmentar a la secció de mètodes:

a) L’existència de consentiment informat.

b) El nom complet del Comitè Ètic que ha donat el vistiplau per a la recerca i, si n’hi ha, el codi atorgat. Les autories poden adjuntar una còpia de l’autorització esmentada.

Els articles que hagin obtingut un ajut econòmic o financer per publicar han de tenir el permís de la institució corresponent.

Apunts Educació Física i Esports declina qualsevol responsabilitat sobre possibles conflictes derivats de l’autoria dels treballs que s’hi publiquin.