Normes de publicació

L’Equip de Direcció Editorial pot desestimar aquells articles que no compleixin els requisits de la llista de control, que presentin deficiències formals o metodològiques o que no suposin una aportació rellevant o d’interès per als àmbits temàtics de la  revista.

Es notificarà a les autories la desestimació del seu article, sense opció de tornada, i no s’hi mantindrà correspondència posterior.

Recepció i gestió dels articles

Els articles s’enviaran per l’accés en línia d’aquesta publicació, i l’autoria s’haurà de registrar prèviament.

Si té qualsevol dubte relatiu a la tramesa del material enviï un correu electrònic a info@revista-apunts.com

Procés d’enviament de manuscrits

 • PAS 1. INICI: comprovació de tramesa; les autories transfereixen els drets de propietat i poden realitzar comentaris a l’equip editorial.
 • PAS 2. PENJAR DOCUMENTnomés es penja l’article original a revisar (.doc .docx).
 • PAS 3. INTRODUIR LES METADADES: s’emplenen les dades personals de les autories i s’indica l’autor/a de contacte.
 • PAS 4. PENJAR FITXERS COMPLEMENTARIS:   
  • Pàgina de presentació en document de Microsoft Word o similar (evitar PDF). Aquest document serveix per facilitar la tasca del gestor editorial i consta de: dades identificativesfiliació i dades de contacte de les autories, definint l’autor  de correspondència
  • Gràfics, imatges i vídeos en alta qualitat per millorar l’article (optatiu)
 • PAS 5. CONFIRMACIÓ: pas final en el qual es confirma l’enviament.

Especificació dels arxius a remetre a la plataforma en línia

Pàgina de presentació

Es remetrà a la direcció de la revista un sol exemplar (.doc/docx) on es farà constar:

 • Títol del treball. 12 paraules com a màxim.
 • Tipus d’article: article de recerca, revisió o carta de tipus científic, indicant la secció on publicar-la. 
 • Autories, filiacions i identificadors científics
  • Autories: els cercadors internacionals utilitzen per defecte l’últim cognom. S’aconsella indicar un sol cognom o la unió dels cognoms amb un guió 
  • Filiacions: ha de ser les que reconeix oficialment cada institució.
  • Incloure identificador personal de recerca Publons (ResearcherID) i/o ORCID.
 • Autoria de correspondència. Indicar el correu electrònic i el telèfon de la persona que es designa com a enllaç de correspondència entre l’editorial i les altres autories.
 • Totes les autories han de declarar 
  • Que és un treball original. 
  • Que no ha estat publicat prèviament en la seva totalitat o en part. 
  • Que no està en procés d’avaluació en cap altra publicació. 
  • Que tots els autors/autores es responsabilitzen de la versió final d’aquest article, en l’elaboració del qual han contribuït.
  • Que,  el fet de ser  acceptat  per a  la seva  publicació comporta que es transfereixen  tots  els drets d’autor a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), el qual assumeix tots els drets exclusius per editar-lo, publicar-lo o reproduir-lo en qualsevol format, i sense el permís del qual no podrà reproduir-se parcialment o totalment cap dels materials que en formen part.

Aspectes formals

Ha de ser un document de Microsoft Word o similar (no s’accepta PDF), en format d’una columna i amb número de línia contínua perquè els revisors puguin indicar els seus suggeriments.

Nombre total de paraules

Els articles no han de superar les 4000 paraules exceptuant títol, autories, resum, taules, figures, agraïments i referències. Els textos per a la secció Scientific Notes, que només es publiquen en anglès, han de contenir un màxim de 1500 paraules i 2 taules o figures, a excepció del resum, paraules clau, agraïments i referències.  

Idiomes

El document s’ha d’enviar escrit en català o en castellà. 
La revista també apareix en anglès; tots els documents es publiquen en les tres llengües.

Format

En format Word amb números de línia contínua. Tipus de lletra i mida: Times New Roman, 12. Interlineat: a doble espai (2.0), per a tot el text exceptuant les notes a peu de pàgina. Marges: 2.54 cm. Sagnia: marcada amb el tabulador del teclat o sagnia de primera línia a 1,25 (no utilitzar barra espaiadora). Alineació del text: a l’esquerra

Títol

El títol no ha de superar les 12 paraules, i ha de ser inequívoc i comprensible per al públic especialitzat. Ha d’incloure l’objecte d’estudi (la temàtica) i, si procedeix, el mètode de treball emprat.    

Autories i filiacions

Autories: els cercadors internacionals utilitzen per defecte l’últim cognom. Aconsellem indicar un sol cognom o la unió dels cognoms amb un guió. Filiacions: ha de ser les que reconeix oficialment cada institució. Incloure identificador personal d’investigació ResearcherID (Publons) i/o ORCID.

Paraules clau

Un màxim de 6 i es recomana que coincideixin amb descriptors internacionals que les recullen (per exemple, Thesaurus/MeSHInderscience) i no han de coincidir amb el títol de l’article.

Resum

El resum ha de ser com a màxim de 250 paraules i no ha incloure referències; s’ha de redactar en passat. No s’ha de compartimentar en apartats però sí que ha de contenir informació rellevant sobre l’interès de l’estudi, els objectius, el mètode i els principals resultats obtinguts.

Apartats

 • Introducció: pot incloure un màxim de dos subapartats, i exposar l’objecte d’estudi; s’ha de redactar en passat.
 • Metodologia: s’ha de redactar en passat; l’apartat inclou:
  • Participants: cal indicar, si és procedent, el nom del comitè ètic que ha avalat l’estudi i el codi atorgat.
  • Materials i instruments. Procediment.
 • Anàlisi de dades: redactada en passat.
 • Resultats: redactat en passat.
 • Discussió.
 • Conclusió: el text ha de sintetitzar les principals aportacions de l’estudi i pot incloure les limitacions i prospectives de futur.
 • Agraïments.
 • Referències: 25 com a màxim, segons les normes  APA, 7ª edició, i incloent el DOI de cada referència (amb https://). 
  A fi d’afavorir la lectura de l’article les referències en el text de més de dues autories s’han d’indicar des de la primera vegada que apareixen com: (primera autoria et al., any)Les referències de només dues autories es mantenen (autoria i autoria, any).

Normativa APA reference examples

Política de revisió

El procés de gestió dels articles segueix els passos següents:

En el període màxim de 30 dies, a partir de la recepció de cada article, i després d’aplicar la política de detecció de plagi (policy of screening for plagiarism), es comunicarà a les autories si el text avança cap a la primera avaluació de revisió científica, o si es desestima.

En el cas que el manuscrit presenti deficiències formals, metodològiques o no suposin una aportació rellevant o d’interès per als àmbits temàtics de la publicació, es notificarà a les autories la desestimació del seu article, sense opció de tornada, i no s’hi mantindrà correspondència posterior.

Quan el manuscrit s’accepti per seguir el procés de revisió per parells, es tornarà a les autories perquè l’adapti, en un terme de 30 dies, sempre respectant els criteris formals i ètics de la llista de control. Es realitzaran tantes revisions com requereixin els revisors. La data d’entrada de l’article serà la de l’acceptació per a la seva publicació.

Quan hi hagi discrepància entre els dos revisors de l’article avaluat, s’assignarà o un tercer revisor o una altra valoració de l’Equip de Direcció Editorial.

Un cop l’article s’hagi acceptat definitivament, abans de la seva publicació es remetran les proves en PDF a l’autor/a de correspondència que les haurà de revisar en un termini màxim de 5 dies.

Drets i responsabilitats de l’autoria

Els drets d’autor dels articles publicats a ApuntsEducació Física i Esports són propietat de la revista i no podran ser reproduïts parcialment o totalment sense el seu permís.

La Revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades per les autories dels articles o de col·laboracions. La Revista no es fa responsable dels enllaços i hipertext que, en alguns articles, possibilitin l’accés a prestacions i serveis oferts per tercers en altres llocs webs.

Els manuscrits han de ser originals i no poden trobar-se en procés d’examen de forma simultània per a la seva publicació en altres revistes o òrgans editorials.

La Revista no accepta material publicat anteriorment. Les autories són responsables d’obtenir els permisos oportuns per reproduir parcialment material (text, taules, figures o vídeos) d’altres publicacions, així com de citar correctament la seva procedència.

No es publicaran textos amb continguts que promoguin algun tipus de discriminació social, racial o ètnica, política, sexual o religiosa.

Les autories han d’esmentar a la secció de mètodes per a recerques amb humans:

a) L’existència de consentiment informat.

b) El nom complet del Comitè ètic que ha donat el vistiplau per a la recerca i, si existeix, el codi atorgat. Les autories poden adjuntar còpia de l’esmentada autorització.

Els articles que hagin obtingut un ajut econòmic o financer per publicar han de tenir el permís de la institució corresponent.

Apunts. Educació Física i Esports declina qualsevol responsabilitat sobre possibles conflictes derivats de l’autoria dels treballs que s’hi publiquin.