Política de privacitat

Introducció

En aquesta política de protecció de dades t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal.
El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les teves dades personals.

Responsable del tractament

El Responsable del tractament de la revista apunts. Educació Física i Esports és INEFC. Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, amb domicili a Barcelona (08038), a l’ Av. de l’Estadi, 12-22, amb CIF núm. Q840019C, telèfon 93 425 54 45 Ext. 236, a/e: info@revista-apunts.com.
INEFC. Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya ha nomenat una persona delegada de protecció de dades amb la que es pot contactar mitjançant el següent correu electrònic: dpd@revista-apunts.com.

Finalitat del tractament

Les dades personals facilitades per les persones relacionades amb apunts. Educació Física i Esports, així com les obtingudes durant la seva relació amb la revista, seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar la tramesa d’informació relacionada amb l’activitat de la revista, la relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’organització i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte apunts. Educació Física i Esports
De la mateixa manera, les dades personals obtingudes de les persones vinculades a apunts. Educació Física i Esports seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com la tramesa d’informació relacionada amb l’activitat de la revista..
Les finalitats per a les quals seran tractades les dades personals del personal laboral de apunts. Educació Física i Esports són realitzar el control i gestió dels recursos editorials. Així mateix, les dades de les persones participants als processos de revisió d’articles, seran tractades per a realitzar el control i gestió d’aquests processos.

Les dades personals proporcionades a apunts. Educació Física i Esports es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb la revista, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

Legitimació

La base legal fonamental que permet a apunts. Educació Física i Esports el tractament de les dades de les persones vinculades a la revista és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’una butlleta de vinculació, bé acceptant la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.
En algunes ocasions, el tractament que du a terme apunts. Educació Física i Esports té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la promoció de la seva activitat editorial així com el seu creixement en prestigi, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.
Els contractes subscrits per apunts. Educació Física i Esports, ja siguin mercantils, laborals o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.
Per últim, apunts. Educació Física i Esports està legitimada per al tractament d’aquelles dades necessàries per poder complir les obligacions legals a les quals està subjecta per la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) entre d’altres.

Cessió de dades a tercers

Les dades de les persones vinculades a apunts. Educació Física i Esports podran ser comunicades legítimament a:

Drets de les persones interessades
A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic dpd@revista-apunts.com o bé a l’adreça postal Av. de l’Estadi, 12-22. 08038 Barcelona. La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssim.
Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).

Procedència

Les dades personals que tracta apunts. Educació Física i Esports són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de: