Valoració de la condició física en el context de l’educació infantil: aplicacions pràctiques

Carlos Ayán

*Correspondència: Carlos Ayán Pérez cayan@uvigo.es

Idioma de l’original

Citació

Ayán Pérez, C. (2013). Fitness Evaluation in the Context of Early Childhood Education: Practical Applications. Apunts. Educación Física y Deportes, 112, 52-62.  http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/2).112.04

531Visites

Resum

La valoració de la condició física en població escolar per mitjà de test de camp és un tema àmpliament estudiat en el camp de les ciències de la salut i l’esport. No obstant això, molt poc se sap sobre quin tipus de proves poden ser considerades de major utilitat en el context del segon cicle de l’educació infantil (3-6 anys). Aquesta revisió bibliogràfica tracta d’aportar informació sobre els tests de camp considerats més aconsellables per valorar la condició física en nens i nenes en edat preescolar, basant-se en l’estudi de les seves propietats psicomètriques, facilitat i senzillesa d’aplicació, necessitat de recursos materials i possibilitat de localitzar valors mitjans orientatius que permetin conèixer el nivell de competència de l’avaluat. Els resultats obtinguts apunten que, malgrat que hi ha diferents proves per a cada component de la condició física, són escassos els tests que compleixen tots els requisits anteriorment esmentats.

Paraules clau: condició física, educació infantil, fiabilidad, fiabilitat, test, validesa.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 13 de juliol de 2012

Acceptat: 5 de dcembre de 2012

Publicat: 1 d'abril de 2013