Taula 2

Canvis en la capacitat funcional, condició física i qualitat de vida després de 9 setmanes d’entrenament i 15 de confinament.

Grup Intervenció (n = 30)Grup Control (n = 16)
PREPOSTPREPOST
MitjanaSDMitjanaSD%CanviESMitjanaSDMitjanaSD%CanviES
Capacidad Funcional
SPPB Total (0-12 pts.10.801.6310.101.93*-6.48%.47010.251.929.192.66*-10.34%.758
Condició Física
Senior Fitness Test
Chair Stand (nº rep.)14.182.8615.763.35**11.12%.63212.635.4514.373.7813.80%.489
Arm Curl (nº rep.)18.824.2117.673.15-6.11%.35416.343.9715.973.22-2.29%.141
Sit & Reach (cm)-15.6510.15-8.0011.29***-48.88%.698-12.6912.41-10.9712.68-13.55%.271
Back Scratch (cm)-17.858.14-16.909.69-5.32%.167-14.918.19-16.8410.1813.00%.335
Up & Go (s)6.782.046.061.63***†-10.68%.6676.761.647.312.448.23%.380
Handgrip total (kgf)51.1117.3949.5516.22-3.05%.33554.1916.0151.1713.85*-5.57%.665
Qualitat de Vida
EQ-5D: EVA (0-100)69.1716.9772.0015.404.09%.15867.5016.5371.8814.366.49%.252
Nota. SD, desviació estàndard; ES, mida de l’efecte; SPPB, Short Physical Performance Battery; EQ-5D: EVA, EuroQoL-5D: escala visual analògica; pt., punts; rep., repeticions; cm, centímetres;
s, segons; kgf, quilogram-força. ES calculat per als canvis entre mesuraments.  Canvis significatius entre mesuraments per a cada grup:  * p < .05; ** p < .01; *** p < .001.
Diferències significatives entre grups: † p < .05