Taula 2

Dades relatives als programes d’intervenció.

Art.ObjetivoTipus d’estudiTemps VariablesInstruments de mesuraConclusions
1.Investigar els efectes del ioga sobre atenció visual, percepció visual-motriu, hiperactivitat i falta d’atenció. Pret-Post
(GE1: 15; GE2: 15; GC: 15)
12 setmanes
24 ss/30 m
Atenció visual, percepció visual-motriu i comportaments de falta d’atenció i hiperactivitatProva d’atenció visual (NEPSY), precisió visomotora (NEPSY II), escala de classificació del TDAH-IV Els infants que van participar en el programa de ioga van millorar les seves funcions executives i de falta d’atenció i hiperactivitat. 
2.Avaluar l’impacte de lliçons acadèmiques, integrant AF, en l’alfabetització precoç, rima i al·literació. Pret-Post-Post
(GE: 39; GC: 15)
8 mesos
300 m/sem
AF, alfabetització precoç (denominació d’imatges, rima i al·literació), satisfacció professoratIGDI, SOFIT, enquesta satisfacció professoratUn programa d’AF, dirigit per un professor, és efectiu per augmentar AF i millorar l’alfabetització precoç.
3.Determinar impacte de lliçons impartides amb AF en l’alfabetització precoç.Pret-Post-Post
(GE: 24; GC: 30)
6 mesos
300 m/sem
IMC, AF, habilitats alfabetització precoç, satisfacció professorat Balança digital, estadímetre portàtil, IGDI, SOFIT, enquesta satisfacció El programa promou l’AF diària, millora alfabetització i atenua augment IMC.
4.Determinar l’efecte d’un programa d’intervenció de baix cost, dirigit per un mestre. Pret-Post-Post
(GE: 51; GC: 21)  
6 mesos
30 m/dia
AF, alfabetització precoç, satisfacció professoratIGDI, SOFIT, enquesta satisfacció professoratLes lliçons acadèmiques impartides mitjançant AF milloren l’alfabetització precoç.
5.Determinar els efectes del joc a l’aire lliure, abans d’una experiència d’aprenentatge sobre el control inhibitori i l’atenció.Pret-Post
(GE: D; GC: D)
2 setmanes
2 ss/ 60 m
AF, control inhibitori, atenció, edat, gènere, nivell socioeconòmicSistema de codificació de conductes, escala d’observació La intervenció va millorar l’atenció i el control inhibitori en les sessions d’aprenentatge. 
6.Investigar l’efecte de l’AF integrada en la tasca i l’aprenentatge de geografia.Pret-Post-Post
(GE1: 28; GE2: 29; GC: 30)
3 ss/ semana AF, aprenentatge geografia i gaudi infantsAcceleròmetre, proves de memòria, qüestionari de satisfaccióEl programa va millorar l’AF moderada i intensa i l’aprenentatge dels continguts de geografia.
7.Avaluar els efectes d’un programa d’AF integrada a l’aprenentatge de continguts de ciències.Pret-Post-Post
(GE1: 30; GE2: 27; GC3: 29)
4 setmanes
4 ss/10 m
AF, aprenentatge ciències i gaudi infantsAcceleròmetres, prova de memòria, qüestionari de satisfacció Aprenentatge de ciències en la condició d’AF integrada i no integrada és més gran que en la condició de control. 
8.Avaluar els efectes d’un programa d’AF i el moviment corporal, sobre l’aprenentatge de vocabulari en italià. Pret-Post-Post
(GE1: 31; GE2: 23; GE3: 31; GC: 26)
4 setmanes
2 ss/ 15 m
AF, aprenentatge vocabulari llengua estrangeraProva de memòria en lliure i en clau, acceleròmetres Infants en la condició d’AF integrada van aconseguir més resultats d’aprenentatge de vocabulari italià.
9.Avaluar l’ús d’activitats motrius estructurades per ensenyar matemàtiques i llenguatge.Postest
(GE: 20)
30 m/ 4 dies x setmanaComprensió llenguatge i matemàtiques, gaudi dels infantsEnregistrament, diari de recerca, fulls d’observació, notes de reflexió i entrevista semiestructuradaExperiències de moviment poden millorar la comprensió dels continguts de matemàtiques i llenguatge.
10.Analitzar eficàcia d’un programa basat en AF i gestos, sobre la motivació i aprenentatge de vocabulari en anglès.Pret-Post
(GE1: 22; GE2: 38; GC: 28)
5 setmanes
2 sessions/ setmana 1 h 
Aprenentatge vocabulari, motivació, variables sociodemogràfiques“Smiley scale”, llista de verificació de vocabulari, qüestionari ad hocAF és un recurs motivacional efectiu que millora el rendiment acadèmic i l’aprenentatge de vocabulari en anglès.
11.Examinar l’eficàcia del programa CHAMP en habilitats motrius i autoregulació.Pret-Post
(GE: 68; GC: 45)
5 setmanes
15 sessions/ 40 m
Habilitats motrius i autoregulació TGMD-2, tasca d’aperitiu de gratificació de l’Avaluació de l’Autoregulació a PreescolarEl grup CHAMP va millorar significativament les habilitats motrius i va mantenir puntuacions en autoregulació.
12.Provar que la integració del moviment en l’entorn d’aprenentatge contribueix a millorar els èxits acadèmics.Pret-Post
(GE1: 61; GE2: 54; GC: 45)
145 dies
90 m/dia
Llenguatge, matemàtiques i llenguatge no verbalMAT, CRT, Matriu SPM, prova de seqüenciació de nombres ordinalsEl moviment conscient millora els èxits acadèmics.
13.Examinar les relacions entre funcions motrius i executives, i comprovar els efectes d’una intervenció coordinada aguda en Educació Física.Pret-Post
(GE: 48; GC: 53)
25 minutsAF, funcions executives, motrius i ordre de les tasquesRellotge Polar RS800sd, cinturó amb sensor H1, “Simon says”, “tasca de cors i flors”, M-ABC2No es va revelar cap efecte d’una intervenció coordinada aguda sobre funcions executives.
14.Examinar si l’aprenentatge de vocabulari d’un idioma estranger a través d’AF i gestos condueix a millors resultats i gaudi pels infants.Pret-Post
(GE1: 23; GE2: 23; GC: 21)
4 setmanes
8 sessions/
1 hora
Aprenentatge vocabulari llengua estrangera, gaudi d’infants“Smiley scale”, llista de verificació de vocabulariMètodes d’instrucció que combinen AF i gestos són potenciadors de l’aprenentatge.
15.Verificar els efectes AF sobre l’autoregulació en una mostra d’infants de preescolar.Pret-Post
(GE1:12; GE2: 13; GE3: 12; GC: 12)
15 minutsAF, autoregulació, control cognitiu (reactiu/ proactiu)HTKS, Test Coordinació Dinàmica General Activitats de més exigència coordinativa van millorar l’autoregulació i el control cognitiu.
16.Investigar l’efectivitat del programa de descansos actius “Walkabouts” sobre l’atenció i el comportament.Pret-Post
(GE: 158; GC: 87)
7 setmanes
(20 dies)
3 vegades/ setmana 
AF, autoregulació, atenció, gaudi d’alumnat i professoratRegistre diari professor, SOSMART, SWANEl programa va facilitar l’aprenentatge i el rendiment acadèmic a l’augmentar l’atenció i l’autoregulació.
17.Investigar els efectes del programa AF (minitrampolí) en el desenvolupament de les funcions executives (FE).Pret-Post
(GE: 29; GC: 28)
10 setmanes
20 m/ dia
AF, control d’inhibició, memòria de treball i flexibilitat cognitivaAcceleròmetre, SCA, WMS, FIS El programa no va ser suficient per millorar les funcions executives.
18.Examinar efectes d’un programa d’AF estructurada en FE i competència física percebuda, en comparació amb l’esbarjo.Pret-Post
(GE: D; GC: D)
3 mesos
30 m/dia
Dades demogràfiques i antropomètriques, funcions executives, percepció competència físicaQüestionari demogràfic, mesura de funció executiva, Escala Pictòrica Competència Percebuda i Acceptació SocialLa intervenció va augmentar significativament les funcions executives.
Nota 1. Pretest (Pret); Post-test (Post); Grup Control (GC); Grup Experimental (GE); Minuts (m); Sessions (ss); D: Desconegut