Les necessitats de formació del professorat d’Educació Física en Educació Primària

Juan-Carlos Luis Pascual

Idioma de l’original

298Visites

Resum

Aquest estudi explicita la relació entre les necessitats formatives i les funcions del docent, on la formació del professorat s’entén com un procés continu que permet desenvolupar la capacitació docent en l’exercici de les seves funcions i tasques. Per fer-ho, el model formatiu que s’utilitzi haurà de contemplar com a requisits: la reflexió sobre la pràctica, tant individualment com col•lectivament; la participació en el procés; l’evolució professional sobre itineraris formatius personals i grupals, caldrà vetllar i incidir especialment en la relació entre l’avaluació en l’exercici professional i el perfeccionament docent controlat i aplicat. D’altra banda, per portar a terme una anàlisi de necessitats formatives real i rellevant hem d’establir quina mena de necessitat estem identificant: com a carència, perceptiva, com a discrepància, com a resposta democràtica, com a desequilibri o prospectiva. Sobre la base d’aquestes tipologies, aquestes necessitats les enquadrarem en tres possibles àrees de millora: una, enllaçada amb el lloc de treball, una altra relacionada amb aspectes personals i, finalment, una altra que contempla l’organització. Els indicadors que utilitzarem per portar a terme el nostre diagnòstic de necessitats seran, d’una banda, les peticions i demandes del mateix professorat. D’una altra banda, les trajectòries professionals seguides pels docents, a més a més de l’anàlisi del seu perfil professional. I també considerarem tant els cicles vitals pels quals passa tot ensenyant com, per a finalitzar, les activitats i modalitats formatives que ofereixen les institucions que utilitza. Un cop acabada l’anàlisi, vam portar a terme el nostre diag­nòstic sobre la formació del professorat d’Educació Física de Primària a la Comunitat de Madrid, i vam obtenir que la pràctica totalitat dels educadors utilitzen els centres de suport al professorat com a organisme d’actualització. I que les majors debilitats es donen en la comunicació entre el docent i el centre de professors, en la percepció insatisfactòria de l’oferta de les activitats formatives, en la baixa participació del professorat en aquest procés i en el poc prestigi del perfeccionament docent. També vam elaborar un mapa de necessitats formatives per a la Comunitat de Madrid i un perfil formatiu del docent que fonamenta les propostes formatives que realitzem.

Paraules clau: diagnòstic, Formació permanent, necessitat, professorat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2005