L’educació física adaptada per a l’alumnat que presenta discapacitat motriu en els centres ordinaris de primària de Catalunya

Montserrat Cumellas Riera

Idioma de l’original

489Visites

La nostra investigació tenia com a objectius:

La nostra investigació tenia com a objectius: Conèixer la formació, els recursos i els coneixements del currículum (1992), per a l’inici i la pràctica de l’atletisme adaptat, amb l’alumnat que presenta discapacitat motriu, del professorat de cicle superior (CS) de primària dels centres ordinaris de Catalunya del curs 2001-2002. Analitzar l’evolució històrica de la legislació i els currículums de l’alumnat que presenta necessitats educatives especials (NEE) Aportar una proposta metodològica de llançament de pes adaptat, per al CS de primària, per a l’alumnat que presenta discapacitat motriu. La mostra d’estudi van ser 292 subjectes d’educació física de primària (11,10 %), dels quals 257 docents (88,01 %) impartien classes en el CS. L’estudi va ser de caràcter empiricoanalític, descriptiu i comparatiu. Es va utilitzar com a instrument un qüestionari i es va fer una anàlisi deductiva de la bibliografia. Es va completar amb un treball de camp. Una vegada analitzats els resultats es va concloure que: Formació EF professorat CS Tenen pocs coneixements d’EFA (61,17 %). Assisteixen als cursos d’EFA (23,34 %). Tenir alumnat que presenta discapacitat motriu augmenta l’assistència als cursos d’EFA (6,17%). Tenir alumnat que presenta discapacitat motriu augmenta el nombre de persones amb més informació pel que fa a l’EFA. El 94,54 % del professorat que ha tingut alumnat que presentava discapacitat motriu té interès a rebre per part de l’Administració, formació relacionada amb l’EFA. Bibliografia d’EFA en el departament (46,05 %): atletisme adaptat (3,09 %), currículum (3,09 %), inclusió (10,65 %). Recursos adaptats Instal·lacions esportives convencionals (86,39 %). Instal·lacions esportives adaptades (11 %). Material adaptat (53,95 %). Informació de material adaptat (6,87 %). Assessorament d’una persona especialista. Període 1987-2002, el 14,5% del professorat. Curs escolar 2001-2002, el 22,7% del professorat. Coneixement del currículum de necessitats educatives especials (NEE) (1992) Informació del currículum de l’alumnat NEE (15,81 %). Per a la inclusió EF és necessari: adaptació d’algunes activitats (70,79 %), assistència a cursos EFA (69 %), una persona auxiliar en les sessions (67,27 %). El 12,6 % utilitza l’atletisme adaptat, però com a recurs dirigit al desenvolupament d’habilitats bàsiques i no com a inici i especificitat d’aquest esport. Activitats de llançaments: objectes lleugers (17,8 %), objectes pesats (9,9 %). El professorat que no realitza la pràctica d’atletisme adaptat és per manca de material (27,7 %), conei¬xements d’EFA (21,3 %), persona auxiliar (17,0 %), instal·lacions adaptades (17 %)

Paraules clau: atletisme adaptat, currículum d’educació física, discapacitat motriu, educació física adaptada, formació del professorat d'educació física, Inclusió, necessitats educatives especials, recursos d’educació física adaptada.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2011

Data de lectura: 4 de març de 2010