L’avaluació formativa en l’adquisició de competències docents en la formació inicial del professorat d’educació física

Laura Cañadas

Idioma de l’original Espanyol

520Visites

Resum

Aquesta tesi doctoral va valorar la relació entre l’ús de l’avaluació formativa durant la formació inicial del professorat d’educació física i el desenvolupament de competències docents, inclosa la competència avaluativa. Es van concretar 4 objectius: a) conèixer la percepció dels diplomats sobre les competències adquirides durant la seva formació inicial, l’ús de l’avaluació formativa per a l’adquisició de les competències docents, els instruments d’avaluació utilitzats, i les formes de qualificació fetes servir pel professorat universitari en aquesta etapa; b) comprovar si hi ha diferències en l’anterior objectiu en funció dels estudis cursats, si treballa o no com a docent i si té experiència docent; c) valorar si existeix una relació entre la percepció dels graduats sobre la utilització de l’avaluació formativa, el tipus d’instruments utilitzats durant la formació inicial i la forma de qualificar del professorat, i la seva percepció del grau d’adquisició de les competències, i, d) conèixer la valoració dels graduats en exercici sobre les competències adquirides en la formació inicial i la seva percepció sobre el grau aconseguit per l’avaluació formativa per ajudar-los a adquirir les esmentades competències.

Per respondre als tres primers objectius es va dur a terme un estudi quantitatiu. Es va comptar amb 491 graduats de les titulacions de Magisteri (especialitat EF) i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport procedents de 20 centres universitaris espanyols. Es va fer servir un qüestionari sobre competències docents i avaluació formativa. Els resultats mostren que els graduats valoren com a bona la formació en competències docents i l’ús de l’avaluació formativa. Manifesten una predominància en la utilització dels exàmens tipus test, els treballs escrits i l’heteroqualificació. De forma general, no apareixen diferències significatives en el desenvolupament de competències docents i la utilització de l’avaluació formativa, en funció de si treballen com a docents o no, o de si tenen experiència docent.

Per respondre al quart objectiu, es va desenvolupar un estudi de casos instrumental. Es va  comptar amb 4 graduats dels graus anteriorment esmentats, que exerceixen  com a docents d’EF en primària o secundària i de tres docents universitaris que desenvolupen processos d’avaluació formativa en la formació inicial. La informació es va recollir amb entrevistes semiestructurades, observacions i anàlisi documental. S’observa que els graduats valoren de forma molt positiva l’avaluació formativa per a l’adquisició de competències docents sempre que aquests processos es desenvolupin de forma sistemàtica i acompanyats de retroalimentació. També consideren que la utilització de l’avaluació formativa durant la formació inicial els ha ajudat a conèixer formes alternatives d’avaluació i tenir recursos avaluatius que, una vegada adaptats al seu context, poden utilitzar en les seves classes.

Paraules clau: avaluació formativa, competències, educació física, formació inicial.

ISSN: 2014-0983

Data de lectura: 18 de juny de 2018