Freqüència de pràctica física i autoconcepte físic multidimensional en l’adolescència

Rafael E. Reigal Garrido

Antonio Videra García

*Correspondència: Rafael E. Reigal Garrido reigal_garrido@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Reigal Garrido, RE, & Videra García, A. (2011). Frequency of Physical Exercise and Physical Multidimensional Self-Awareness in Adolescence. Apuntes. Educación Física y Deportes, 105 , 28-34.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/3).105.03

496Visites

Resum

El present treball explora les relacions existents entre la pràctica físicoesportiva i l’autoconcepte físic multidimensional, posades de manifest en diverses investigacions (Alvariñas & González, 2004; Candel, Olmedilla, & Blas, 2008; Hellín, 2007; Goñi & Zulaica, 2000). La mostra utilitzada va estar composta per 2.079 adolescents de Màlaga capital, estudiants de 3r i 4t de secundària i 1r de batxillerat, en edats compreses entre els 14 i 17 anys (M = 15,62; DT = 0,95). Després de recollir dades relatives a la pràctica física, vam obtenir informació sobre el seu autoconcepte físic mitjançant el Qüestionari d’Autoconcepte Físic (CAF) elaborat per Goñi, Ruiz de Azúa i Liberal (2004), en el qual es poden establir les dimensions següents: habilitat física, condició física, atractiu físic i força, a més de mesurar l’autoconcepte físic general i l’autoconcepte general. Els resultats
trobats indiquen que els individus que tenien una major freqüència d’activitat físic esportiva setmanal posseïen majors puntuacions en el Qüestionari d’Autoconcepte Físic (CAF), amb diferències significatives en tots els casos menys en la subescala autoconcepte general.

Paraules clau: adolescencia, autoconcepte físic, práctica física.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 15 de juliol de 2010

Acceptat: 14 d'octubre de 2010

Publicat: 1 de juliol de 2011