Estudi longitudinal i transversal de metes d’assoliment 3×2 i autodeterminació en el context de l’educació física

Cristina García Romero

Idioma de l’original Espanyol

679Visites

Resum

Els objectius principals dels set estudis empírics que formen part d’aquesta tesi pretenen: 1) analitzar l’evolució del model de metes d’assoliment 3×2 i estudiar els patrons de relació amb variables resultat, com les regulacions motivacionals, les necessitats psicològiques bàsiques, la intel·ligència emocional, entre d’altres; 2) examinar les diferències respecte a l’edat i el gènere, i 3) validar un qüestionari d’intel·ligència emocional en el context de l’educació física. La mostra dels estudis transversals la van formar 1689 estudiants (M=13.25), mentre que en els estudis longitudinals van col·laborar-hi 282 (M=13.03). Els instruments fets servir van ser: qüestionari de metes d’assoliment 3×2 (QMA 3×2-EF), qüestionari de metes d’amistat, escala del locus percebut de causalitat, escala de mesurament de les necessitats psicològiques bàsiques, qüestionari d’afecte positiu i negatiu, satisfacció amb la vida i qüestionari d’intel·ligència emocional. Els resultats dels estudis transversals mostren que amb l’augment de l’edat minven les sis metes d’assoliment i que els homes puntuen més alt a les metes dirigides als altres i les metes d’aproximació-tasca. El qüestionari d’intel·ligència emocional s’ajusta bé a les dades i replica els tres factors inicials. Els estudis longitudinals revelen correlacions positives de totes les metes 3×2 amb la competència. Igualment, s’inclouen dos clústers. El primer amb un perfil alt en intel·ligència emocional, motivació intrínseca, regulació identificada, introjecció, necessitats psicològiques bàsiques, metes d’amistat, afecte positiu i satisfacció amb la vida. El segon mostra un perfil baix en totes les variables. Les conclusions finals donen suport a un patró més adaptatiu de les metes d’aproximació-tasca, les metes d’aproximació-amistat i els tres factors de la intel·ligència emocional respecte a les variables motivacionals, emocionals, i de benestar. Al final del treball se suggereix una sèrie d’implicacions didàctiques.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2021

Data de lectura: 5 d'abril de 2019