Estudi d’un factor de competència bàsica a través del Joc Z

Jordi Balaguer Vives

*Correspondència: Jordi Balaguer Vives jorgebalaguer4@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Balaguer Vives, J. (2017). Study of a Core Skill Factor through the Z Game. Apunts. Educación Física y Deportes, 128, 48-63. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/2).128.03

544Visites

Resum

L’objectiu del present estudi és doble; mesurar un factor competencial bàsic (FCB), a través del procés d’ensenyament i aprenentatge d’un joc de cooperació i oposició denominat “joc Z” (educació física) i comparar aquest factor amb els resultats acadèmics de l’alumnat de primer d’ESO, així com la seva pràctica esportiva extraescolar (hores/setmana). Els alumnes (nens, n = 11; nenes, n = 12), de la ciutat de Badalona, de l’institut IES Enric Borràs, de 1r d’ESO, van participar en 15 ses­sions (12 pràctiques, al pati; 3 teòriques, a l’aula), durant l’any 2015. Per avaluar aquest procés, s’ha utilitzat un full d’observació participatiu amb 21 indicadors, 3 qüestionaris i un full d’avaluació escrita. Els resultats obtinguts ens indiquen que existeix una relació significativa entre el FCB i els resultats acadèmics, per sobre del nivell de pràctica esportiva extraescolar i el nivell de condició física. No obstant això, aquests han d’interpretar-se amb cautela en tractar-se d’un estudi de cas i no d’una generalització d’alumnes de Badalona, Catalunya o Espanya. Les implicacions del procés poden ser àmplies i profundes, entre altres, reflexionar sobre com ensenyem i/o com entrenem. Aquestes competències bàsiques (autocontrol, esportivitat, compromís, cooperació i comprensió del joc) serien les claus per al futur aprenentatge, rendiment i competitivitat. El sistema d’ensenyament i/o entrenament dinàmic, integrat i no lineal podria ser més eficaç i eficient.

Paraules clau: aprenentatge, autocontrol, competencia, compromís, conductes, cooperació.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 22 de gener de 2016

Acceptat: 4 d'octubre de 2016

Publicat: 1 d'abril de 2017