Escala sobre l’actitud medioambiental en activitats físiques en el medi natural

M. Luisa Santos-Pastor

Laura Cañadas

L. Fernando Martínez-Muñoz

*Correspondència: M. Luisa Santos-Pastor marisa.santos@uam.es

Idioma de l’original

Citació

Santos-Pastor, M. L., Cañadas, L., & Martínez-Muñoz, L. F. (2019). Scale for Environmental Attitude in Physical Activities in Natural Environments. Apunts. Educación Física y Deportes, 137, 43-55. 

https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.04

632Visites

Resum

La realització d’activitats fisicoesportives en el medi natural ha de comportar una actitud de respecte cap al medi ambient entre els participants. L’objectiu d’aquest article és dissenyar i validar un instrument per a valorar l’actitud ambiental generada en aquest tipus de pràctiques en àmbits formatius. El qüestionari es va concretar en 16 ítems amb 5 opcions de resposta (1, Gens d’acord; 5, Molt d’acord). Per a la validació de l’escala es va comptar amb una mostra de 162 estudiants universitaris de titulacions relacionades amb l’activitat física i l’esport (grau o màster en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport), que han cursat alguna assignatura relacionada amb les activitats físiques en el medi natural. La fiabilitat obtinguda amb el α de Cronbach va ser de 0.75. Els resultats obtinguts mostren que l’escala d’actituds cap al medi ambient en la pràctica d’activitats fisicoesportives en el medi natural és un instrument vàlid i fiable per a valorar l’actitud cap al medi ambient en la participació en activitats fisicoesportives en el medi natural, des d’un model ecològic. Les conclusions extretes, després de la seva construcció, indiquen la conveniència de revisar si les activitats físiques en el medi natural es desenvolupen des d’una perspectiva sostenible perquè, en el cas que no sigui així, s’apliquin les estratègies necessàries per a la seva transformació. 

Paraules clau: actitud ambiental, activitats físicoesportives, escala, model ecològic, natura.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 20 de juliol de 2018

Acceptat: 9 de gener de 2019

Publicat: 1 de juliol de 2019