El procés d’inserció laboral d’esportistes olímpics a Catalunya

Anna Vilanova-Soler

Idioma de l’original

427Visites

Resum

La tesi doctoral estudia el procés d’inserció laboral d’esportistes olímpics a Catalunya. Durant la seva carrera esportiva les i els joves esportistes dediquen gran part de la seva vida a l’esport, però arriba un moment que d’aquest ja no en podran o no en voldran viure i s’hauran de dedicar a una altra professió. La tesi planteja tres preguntes inicials: Quines són les estratègies que els joves esportistes des­envolupen durant la seva carrera esportiva? Quins factors influeixen les estratègies desenvolupades? I, quins són els perfils d’inserció laboral de les i els esportistes olímpics?
El capítol de l’estat de la qüestió fa una revisió exhaus­tiva de les característiques del mercat de treball actual, del procés d’inserció laboral en general i de la retirada i inserció laboral de les i els esportistes.
A partir de la teoria figurativa i de la teoria de l’elecció racional es construeix el marc teòric i es proposen un con­junt de dimensions, variables i indicadors que donen lloc al model d’anàlisi que serveix per realitzar la recollida de dades i per donar coherència a l’anàlisi i posterior inter­pretació.
Els mètodes utilitzats han estat l’entrevista en pro­funditat i l’enquesta telefònica. S’han realitzat un total de vint-i-quatre entrevistes, l’anàlisi de les quals s’ha fet després per mitjà del programa Atlas-ti, i noranta-quatre enquestes que s’han analitzat estadísticament amb el pro­grama SPSS.
Els resultats de l’estudi descriuen les principals estra­tègies desenvolupades (formar-se, estalviar, retirar-se voluntàriament, introduir-se en el mercat de treball prè­viament a la retirada esportiva, saber aprofitar el capital acumulat). També es detallen els factors personals i de context que influeixen aquestes estratègies (família, en­trenadors, federacions, clubs, companys, etc.). I, per últim, es plantegen quatre perfils d’inserció laboral a partir de l’anàlisi de conglomerats jeràrquics. Aquests perfils han estat denominats: “Estrategues amb vides paral·leles”, “Es­trategues per compte propi”, “Esportistes per sempre” i “No estrategues és feina”. Cada un d’aquests perfils representa actituds diferents durant la joventut quant a la manera d’abordar el procés d’inserció laboral: accions variades, influències de diversos agents socialitzadors, consciències de futur gairebé oposades, etc.
A la discussió es plantegen reflexions sobre la influèn­cia del capital econòmic i cultural familiar en les estra­tègies desenvolupades i la possibilitat d’aplicar la teoria dels stakeholders per fer una anàlisi més profunda de la influència dels agents socialitzadors, entre altres aspectes.
Finalment, la tesi planteja unes conclusions que resu­meixen els principals resultats, reflexiona sobre els límits de la investigació i planteja línies futures de treball.

Paraules clau: esportistes olímpics, estrategia, inserció laboral, mercat de treball, transició.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2011

Data de lectura: 28 d'abril de 2009