Efecte de dos estils d’ensenyament (cognoscitiu versus tradicional) sobre l’aprenentatge de conceptes d’anatomia muscular en alumnes d’Educació Física de 1r d’ESO

José Joaquín Muros Molina

Antonio Som Castillo

Ana Isabel Leyva Rodríguez

Mikel Zabala Díaz

*Correspondència: José Joaquín Muros Molina jjmuros@ugr.es

Idioma de l’original

Citació

Muros Molina, J. J., Som Castillo, A., Leyva Rodríguez, A. I., & Zabala Díaz, M. (2010). Effects of Teaching Styles (Cognitive vs. Traditional) Upon Learning of Muscular Anatomy Concepts Among First-Year Secondary School Physical Education Students. Apunts. Educación Física y Deportes, 100, 23-31.

465Visites

Resum

Introducció: No hi ha, en principi, uns estils d’ensenyament millors que d’altres, però sí que pot ser que uns procurin que els coneixements adquirits perdurin més en el temps. Mètode: Aquest estudi pretén comprovar la idoneïtat de l’adquisició conceptual de la nomenclatura, ubicació i aplicació dels músculs del cos humà, utilitzant dos estils d’ensenyament durant les classes pràctiques d’Educació Física (un Descobriment Guiat i un altre d’Assignació de Tasques) a més a més de comparar-los amb un tercer grup de teoria sense pràctica i un altre grup control. Després de vuit sessions de tractament –o absència d’aquest–, es va comprovar el seu efecte, igual com 3 mesos després el possible grau de retenció de l’aprenentatge, en una mostra total de 64 alumnes de primer d’Educació Secundària Obligatòria. Resultats: Es va observar una millora en el posttest en els grups en els quals es va aprendre la teoria mitjançant la pràctica independentment de l’estil d’ensenyament. En el grup en el qual es va utilitzar l’estil d’ensenyament cognoscitiu es va mantenir millor, l’esmentat aprenentatge, mesos després en el retest, mentre que l’esmentat aprenentatge va baixar de forma significativa en la nomenclatura i ubicació muscular en el grup d’estil tradicional. Conclusió: El programa d’intervenció utilitzat va ser efectiu; es va donar a més a més una millora més gran a nivell teòric en els grups en els quals es va aprendre mitjançant la pràctica respecte al grup només teòric. A més a més, després de tres mesos, el grup que va utilitzar l’estil d’ensenyament Cognoscitiu va aconseguir un major manteniment dels conceptes apresos.

Paraules clau: anatomia, conceptes, educació física, estils d’ensenyament.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 14 de gener de 2008

Acceptat: 21 de febrer de 2008

Publicat: 1 d'abril de 2010