Clima motivacional percebut cap a l’esport en estudiants universitaris d’educació física

Ramón Chacón-Cuberos

Félix Zurita-Ortega

Javier Cachón Zagalaz

Tamara Espejo Garcés

Manuel Castro-Sánchez

Antonio José Pérez Cortés

*Correspondència: Ramón Chacón Cuberos ramonchaconcuberos@correo.ugr.es

Idioma de l’original

Citació

Chacón Cuberos, R., Zurita Ortega, F., Cachón Zagalaz, J., Espejo Garcés, T., Castro Sánchez, M., & Pérez Cortés, A. J. (2018). Perceived Motivational Climate Toward Sport in University Physical Education Students. Apunts. Educación Física y Deportes, 131, 49-59. http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/1).131.04

536Visites

Resum

El clima motivacional cap a l’esport, a través de la teoria de les fites d’assoliment, representa un dels factors psicosocials més estudiats en la pràctica esportiva i en la docència de l’educació física, ja que determinades orientacions podran constituir estils de vida actius més saludables. Aquest estudi, realitzat en una mostra de 490 estudiants universitaris que cursen grau en Educació primària, té com a objectiu definir el clima motivacional cap a l’esport, així com establir relacions segons el sexe i el tipus de població. Com a instruments es van utilitzar el qüestionari PMCSQ-2 (Newton, Duda, & Yin, 2000) i un qüestionari ad hoc per a variables de tipus sociodemogràfic. Es van obtenir diferències estadísticament significatives en les dues dimensions del clima motivacional segons el sexe dels estudiants, determinant que el clima tasca era més elevat en les dones i el clima ego en els homes. Així mateix, es van mostrar associacions estadístiques en tots els seus factors excepte per a esforç/millora. Segons el tipus de població, es va revelar que els estudiants universitaris que residien en poblacions urbanes mostraven majors puntuacions en clima ego.

Paraules clau: clima motivacional, deporte, esport, població, sexe, universitat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 20 de decembre de 2016

Acceptat: 8 de febrer de 2017

Publicat: 1 de gener de 2018