Anàlisi i avaluació de la condició física en estudiants d’educació primària de medis rural i urbà

Alejandro Cruz Cumbreras

Amador Jesús Lara Sánchez

María Luisa Zagalaz Sánchez

Gema Torres Luque

*Correspondència: Amador J. Lara Sánchez alara@ujaen.es

Idioma de l’original

Citació

Cruz Cumbreras, A., Lara Sánchez, A. J., Zagalaz Sánchez, M. L., & Torres-Luque, G. (2014). Analysis and Evaluation of the Fitness of Primary School Students in Rural and Urban Areas. Apunts. Educación Física y Deportes, 116, 44-51. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/2).116.04

565Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball ha estat analitzar i avaluar la condició física d’escolars estudiants d’educació primària per conèixer la diferència que  hi ha entre els alumnes que viuen en un medi rural i els que viuen en un medi urbà. Amb aquesta finalitat es van seleccionar 253 estudiants de segon i tercer cicle d’educació primària. La mostra va ser classificada segons el tipus de col·legi en dos grups, urbà i rural. A tots els estudiants es va fer una valoració antropomètrica (talla, massa, IMC, ràtio CC), avaluació del salt vertical (CMJ), flexibilitat (prova de flexió de tronc d’assegut), força (dinamometria manual) i resistència (test cursa de llançadora). Els resultats mostren diferències antropomètriques on els alumnes del col·legi rural han presentat majors índexs de sobreprès. En canvi, els resultats obtinguts en l’avaluació de la condició física mostren com en les proves de força, resistència i flexibilitat els alumnes del col·legi rural obtenen resultats superiors que els alumnes del col·legi urbà, mentre que en el salt vertical els alumnes rurals presenten valors més alts.

Paraules clau: activitat física, condició física, educació, entorn, estil de vida, gènere.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 20 de març de 2013

Acceptat: 28 de novembre de 2013

Publicat: 1 d'abril de 2014