Anàlisi de la incidència en l’espectacle esportiu del nou reglament de Futbol sala (2006) a Espanya

Javier Cachón Zagalaz

Idioma de l’original

357Visites

Resum

El treball consisteix en l’estudi comparatiu dels reglaments de futbol sala (FS) aplicats a Espanya abans i després de 2006. És a dir, el que s’aplicava només al nostre país i el que s’aplica des de 2006 a tot el món amb les denominades regles FIFA (Federació Internacional de Futbol Associats).
Aquesta investigació se situa en el marc de les ciències socials i del paradigma constructivista i dins l’àmbit dels esports col·lectius de contacte. Per tant, el seu interès rau a demostrar que els subjectes relacionats amb aquest esport (espectadors, aficionats, jugadors; tècnics; àrbitres; periodistes; directius; fisioterapeutes) opinen que l’espectacle ha deixat de ser tan atractiu com ho era abans de 2006, i dóna a conèixer públicament els resultats obtinguts.
L’estudi sorgeix del coneixement directe per part de l’investigador de la influència negativa que l’aplicació de les regles de servei de banda i córner han tingut per a l’adaptació de jugadors, entrenadors i àrbitres, així com de la seva incidència en la pèrdua de l’espectacle.
Per a això s’emprèn un estudi descriptiu de tall transversal en què es dissenya un qüestionari ad hoc que s’aplica als subjectes relacionats amb el FS de la primera categoria. Aquest qüestionari de respostes tancades es completarà amb un altre de respostes obertes a manera d’entrevista, i en l’aplicació d’ambdós s’utilitzarà un diari de camp que ens permeti observar totes les incidències que puguin succeir durant el procés.
Es tracta d’obtenir la informació objectiva que demostri el nostre plantejament inicial sobre la pèrdua d’espectacle en aquest esport després de l’aplicació de les noves regles de joc.
El treball presenta l’estructura següent: resum i paraules clau en espanyol i anglès, Introducció i esquema d’investigació; marc teòric que conté el plantejament de la investigació i la definició del problema, la justificació i contextualització del treball i la definició de l’objecte d’estudi; fonamentació teòrica i revisió de les aportacions prèvies; marc metodològic, amb la formulació dels objectius, la contextualització de l’estudi i cronograma d’actuació; mètode, que conté els subjectes de la investigació, les variables d’estudi, el disseny de la investigació, els instruments i el procediment de recollida de dades; anàlisi i discussió dels resultats i conclusions, a les quals s’afegeixen les prospectives de futur. L’estudi finalitza amb la Bibliografia i els Annexos.

Paraules clau: córner, espectacle, fútbol sala, reglament, servei de banda, subjectes involucrats.

ISSN: 2014-0983

Acceptat: 1 d'octubre de 2011

Publicat: 15 de decembre de 2010