Activitat física i composició corporal en escolars andalusos d’entre 13 i 16 anys. Anàlisi de la qualitat de vida i motius que indueixen a la pràctica d’activitats fisicoesportives

José Enrique Moral-García

Idioma de l’original

376Visites

Resum

Objectiu: Conèixer el nivell de pràctica d’activitat física (AF) i la composició corporal, així com determinats paràmetres relacionats amb el benestar i estils de vida saludables en adolescents escolars andalusos.
Metodologia: És un estudi descriptiu, quantitatiu i transversal mitjançant enquestes. Es va fer un mostratge aleatori per conglomerats i estratificat amb assignació simple. La mostra va ser de 2.293 subjectes d’entre 13 i 16 anys (14,18 ? 1,28) del curs escolar 2008-2009, repartits entre 16 IES d’Andalusia comprenent les 8 províncies andaluses, el 50,2 % dels quals eren noies i el 49,8 % nois. Es va utilitzar un paquet de qüestionaris relatius a la pràctica d’AF, sedentarisme, escola, salut, imatge corporal (IC), satisfacció de vida (SV) i els motius de pràctica d’AF. En la presa de dades, el professorat d’educació física va passar tots els qüestionaris seguint un protocol estandarditzat. Es va comptar amb les autoritzacions pertinents, tot segons la Declaració d’Hèlsinki (2008). L’anàlisi estadística es va fer mitjançant el programa informàtic SPSS per a Windows (versió 15.0), i es va fer una anàlisi de freqüències i taules de contingència (utilitzant com a prova de contrast de variàn­cies la prova khi quadrat) i de correlació de Pearson, amb un nivell de confiança del 95 %.
Resultats i discussió: Els barons, els subjectes mesomorfs i els que gaudeixen de millor salut són els més actius. Igualment, els barons són els que gaudeixen de millor salut i nivells més elevats d’IC i SV que les dones. Així mateix, les noies estan menys motivades envers l’AF, són més responsables amb les tasques escolars i tenen una IC més deteriorada. A més a més, l’edat correlaciona negativament amb l’AF, salut i escola.
Conclusions: Els barons presenten nivells d’AF, motivació i salut superiors a les dones; la pràctica d’AF i la satisfacció amb l’escola disminueixen amb l’edat; els subjectes amb millor salut són els que evidencien una major SV; els nois estan més satisfets amb la seva IC que les noies.

Paraules clau: activitat física, escola, escolars adolescents, imatge corporal, motius pràctica fisicoesportiva, salut, satisfacció de vida, sedentarisme.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2012

Data de lectura: 8 de juny de 2010