Validació d’un protocol per al mesurament de la velocitat de colpejament en futbol

Silvia Sedano

Ana Mª de Benito Trigueros

José María Izquierdo Velasco

Juan Carlos Redondo

Gonzalo Cuadrado Sáenz

*Correspondència: Silvia Sedano Campo ssedc@unileon.es

Idioma de l’original

Citació

Sedano Campo, S., de Benito Trigueros, A. M., Izquierdo Velasco, J. M., Redondo Castán, J. C., & Cuadrado Sáenz, G. (2009). Validation of a measuring system for kicking speed in soccer. Apunts. Educación Física y Deportes, 96, 42-46.

260Visites

Resum

Es considera que el radar és un bon instrument de mesura, encara que les seves aplicacions en activitat física i esport són escasses. El nostre estudi pretén de validar un protocol de mesurament basat en el radar, en comparació amb un criteri de referència utilitzat habitualment (fotogrametria), en aquest cas aplicat a la velocitat en el colpejament en futbol. Per fer-ho, quatre jugadors de futbol experimentats van participar de forma voluntària en l’estudi, i van realitzar un total de 100 colpejaments de pilota. La velocitat dels xuts va ser mesurada a través del radar Stalker PRO® i el protocol de mesurament va ser validat mitjançant un sistema de fotogrametria amb el programari Kinescan/IBV® 2001. Per quantificar la relació entre els dos mètodes de mesurament emprats es va aplicar el coeficient de correlació de Pearson (Rxy = 0,998; p<0,05). En conseqüència, s’observa una associació significativa i directament proporcional entre tots dos mètodes de mesurament.

Paraules clau: futbol, protocol, radar, validació, velocitat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2009