Tots a la pista: el circ a les classes d’educació física

Teresa Ontañón Barragán

Marco Antonio Coelho Bortoleto

*Correspondència: Teresa Ontañón Barragán teonba@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Ontañón Barragán, T., & Coelho Bortoleto, M. A. (2014). Everyone in the Ring: the Circus in Physical Education Classes. Apunts. Educación Física y Deportes, 115, 37-45. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/1).115.03

655Visites

Resum

Considerant la significativa introducció del circ en els espais escolar i extraescolar en els últims anys, aquest estudi té com a objectiu presentar dues experiències pedagògiques en què les activitats circenses van guanyar protagonisme com a part del contingut curricular de l’educació física. Per a això, vam visitar les classes d’un col·legi d’educació primària a Brasil i un institut d’educació secundària a Espanya, institucions on aquest contingut forma part del projecte pedagògic des de fa més de cinc anys. Els fets observats revelen que el circ es presenta com un contingut innovador i motivador amb excel·lents acceptació i participació de l’alumnat. D’altra banda, els docents responsables apunten que el circ i l’art d’una manera més àmplia són importants components pedagògics en virtut del seu potencial creatiu i expressiu. A l’últim, la descripció d’aquestes experiències ens permet debatre sobre les modalitats circenses desenvolupades, així com les dificultats afrontades pels docents durant la posada en marxa d’aquest contingut.

Paraules clau: activitats circenses, circ, currículum escolar, educació física.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 3 de març de 2013

Acceptat: 21 de juny de 2013

Publicat: 1 de gener de 2014