Taula 3

Característiques dels estudis seleccionats.

Autor (any)PaísPoblacióIntervencióResultatsQualitatLimitacions
Choi et al., 2015Estats Units d’Amèrica30 dones embarassades inactives de 33.7 ± 2.6 anys, entre 10 i 20 setmanes de gestació. El 56% pertanyia a minories ètniques.  Intervención de 12 semIntervenció de 12 setmanes amb una aplicació per a mòbils desenvolupada per un equip d’investigació i Fitbit Ultra. Es va demanar a les dones que augmentessin els seus passos un 10% cada setmana fins a assolir almenys 8,500 passos/dia, almenys 5 dies. Es va enviar un missatge de text diari o un breu guió de vídeo per facilitar l’AF o reforçar el seu objectiu setmanal programat.   El canvi entre grups en la mitjana setmanal de passos diaris no va tenir significació estadística. El grup d’intervenció va comunicar que la falta d’energia es va percebre com una barrera menys important per fer exercici: (p = .02). Les taxes de resposta als missatges diaris i d’ús del diari a través de l’aplicació mòbil van disminuir durant el període d’estudi.RaonableÉs possible que les conclusions no fossin generalitzables a causa de la reduïda mida de la mostra i al fet que les persones que no parlen anglès o les dones no estan motivades a utilitzar aquestes tecnologies. No estaven definides les escales d’autopercepció. No es van seguir els criteris de CONSORT. 
Duscha et al., 2018aEstats Units d’Amèrica25 pacients adults en rehabilitació cardíaca. Un grup sanitat mòbil (n = 16) de 59.9 ± 8.1 anys d’edat, dels quals el 81.2% eren homes. Grup d’atenció convencional (n = 9) amb una edat de 66.5 ± 7.2 anys, dels quals el 66.7% eren homes. Es va engegar un programa de sanitat mòbil de 12 setmanes de durada en el qual es van utilitzar rastrejadors d’activitat física i assessorament sanitari. Es va assignar aleatòriament als pacients a sanitat mòbil o a atenció convencional després de completar la rehabilitació cardíaca.La combinació d’un augment del 4.7 ± 13.8% en el grup de sanitat mòbil i una disminució del 8.5 ± 11.5% en el grup d’atenció convencional va donar lloc a una diferència entre grups (p ≤ .05) per al valor de VO2 màxim absolut. Els canvis divergents entre el grup d’intervenció i el de control en els minuts/setmana d’activitat física moderada-alta van ser significatius (21 ± 103 davant -46 ± 36; p < .05).RaonableNo estaven definits els nivells previs de forma física, els nivells d’activitat, l’estatus socioeconòmic ni les malalties concomitants d’aquest grup. Els resultats no es poden generalitzar. No es van incloure paràmetres de càrrega interna en l’estudi. No es van seguir els criteris de CONSORT. 
Duscha et al., 2018bEstats Units d’Amèrica20 pacients adults i ancians amb arteriopatia perifèrica amb claudicació intermitent, de 69.4 ± 8.4 anys d’edat. El 84.2% eren homes. Intervenció de sanitat mòbil de 12 setmanes consistent en educació del pacient, smartphones i rastrejadors d’activitat física. Els pacients del grup d’intervenció van
augmentar significativament el valor de
VO2 màxim de 15.2 ± 4.3 a 18.0 ± 4.8 ml/kg/min (20.3 ± 26.4 %; p ≤ .05), mentre que els de
control no van canviar de 14.3 ± 5.4 a 14.5 ± 5.7 ml/kg/min (1.0 ± 6.9 %; NS). 
RaonableLa mida de la mostra era reduïda. Els resultats no podien generalitzar-se. L’edat i el pes del grup d’atenció convencional podien afectar els resultats. No es van incloure paràmetres de càrrega interna en l’estudi. No es van seguir els criteris de CONSORT.
Ellis et al., 2019Estats Units d’Amèrica51 pacients adults i ancians amb malaltia de Parkinson idiopàtica d’entre lleu i moderadament greu (estadis 1-3 d’Hoehn i Yahr), de 64.1 ± 9.5 anys. 45.1% de dones i 100% de blancs.  Es va comparar un programa d’exercici amb sanitat mòbil d’un any de durada consistent a treballar la força, fer estiraments i caminar, amb l’ús d’un podòmetre més la participació en exercicis planificats amb el suport d’una aplicació de sanitat mòbil, amb una condició de control actiu (només caminar amb un podòmetre i fer exercici). Ambdós grups van augmentar els passos diaris, els minuts d’intensitat moderada i la prova dels sis minuts a peu, amb diferències mancades de significació estadística entre els grups. Els canvis del subgrup menys actiu en passos diaris i minuts d’intensitat moderada van tenir transcendència clínica. Es va produir una millora estadística en la puntuació de mobilitat del qüestionari per a la malaltia de Parkinson de 39 ítems en la comparació global de la intervenció.  RaonableEs necessiten més estudis en un grup més ampli de persones amb un nivell inicial d’activitat baix. L’obtenció de més mesures oferiria dades longitudinals dels resultats del programa i del comportament dels pacients. No es van registrar les dades del programa de força. No es van incloure paràmetres de càrrega interna en l’estudi. No es van seguir els criteris de CONSORT. 
Gomez Quiñonez et al., 2016Països Baixos373 adults neerlandesos, almenys un any després del tractament del càncer, amb una edat de 38.69 ± 11.99 anys. 69.2% de dones. Intervenció de 6 mesos en la qual es va demanar a tots els participants que emplenessin qüestionaris en els 5 punts temporals de referència (al cap d’1 setmana, al cap de 2 setmanes, al cap de 3 setmanes i al cap de 6 mesos). Els participants del grup de sanitat electrònica i sanitat mòbil van rebre missatges totalment automatitzats i personalitzats sobre el seu nivell d’AF en cada moment. Es van seguir els criteris de CONSORT
Els participants que van rebre missatges amb comentaris van tenir un nivell d’activitat física considerablement superior al cap de 6 mesos respecte als participants del grup de control (B = 8.48, df = 2, P = .03,
d de Cohen = 0.27)
Raonable
Totes les mesures de resultats es van autocomunicar. Les anàlisis dels processos no es van acompanyar de mesuraments qualitatius. No es van incloure paràmetres de càrrega interna en l’estudi.
Hart et al., 2017Estats Units d’Amèrica15 estudiants universitaris d’àrees rurals entre inactius i moderadament actiusEls components de la intervenció van durar quatre setmanes. El grup de sanitat electrònica va rebre quatre mòduls de formació sanitària d’una setmana de durada a través d’un lloc web allotjat al campus. Cada mòdul setmanal constava de diapositives i un breu qüestionari tipus test. El grup de sanitat mòbil també va rebre quatre mòduls d’una setmana de durada amb continguts similars als de sanitat electrònica, però amb l’ús de missatgeria instantània i Facebook.Els valors positius indiquen una millora, a excepció de l’IMC, el PBF, el control percebut sobre l’activitat física i el temps establert. La sanitat mòbil va millorar tots els indicadors de forma física. Així mateix, la sanitat mòbil va millorar més les mesures d’activitat física que la sanitat electrònica o el control.RaonableMida reduïda de la mostra. Gènere no definit. El grup de control no va rebre cap tipus de formació que pogués afectar un efecte conductual. No es van seguir els criteris de CONSORT
Klaussen et al., 2016Dinamarca158 adolescents (66 noies, 92 nois) de 13-16 anys (grup d’intervenció 14.6 ± 1.3; grup de control 14.6 ± 1.2) sense restriccions d’activitat física després d’una cardiopatia congènita complexa reparada.Un programa de 52 setmanes mitjançant Internet, aplicacions mòbils i SMS que envia missatges de text personalitzats per fomentar l’activitat
física. Es va demanar als pacients que portessin l’acceleròmetre de les 06:00 fins a les 22:00 h. durant dos caps de setmana i quatre dies entre setmana. 
Els pacients podien supervisar els seus resultats i objectius en un lloc web personal. Es van seguir els criteris de CONSORT. Los pacientes podían supervisar sus resultados y objetivos en un sitio web personal. Se siguieron los criterios de CONSORT. 
La diferència entre el grup d’intervenció i el grup de control a la mitjana del VO2 màxim a l’any va ser de −0.65 ml/kg−1·min−1 (CI del 95%: −2.66 a 1.36). Les diferències entre grups al cap d’un any en activitat física, qualitat de vida genèrica relacionada amb la salut i qualitat de vida específica de la malaltia no van tenir significació estadística.RaonableNomés el 75% de la mostra (119 participants) va acabar la intervenció. La intervenció no va permetre la interacció entre pacients per motius de seguretat dels menors a Internet.
Martin et al., 2015al., 2015
Estats Units d’Amèrica
48 pacients ambulatoris adults i ancians (46% de dones, 21% no blancs) de 58 ± 8 anys d’edatDesprés de determinar l’activitat de referència durant un període de transició inicial amb emmascarament (setmana 1), en la fase I (setmanes 2 a 3), vam fer un seguiment distribuït en una proporció de 2:1 amb emmascarament davant de sense emmascarament. L’absència d’emmascarament va permetre l’accés continu a les dades d’activitat a través d’una interfície de smartphone. Es van seguir els criteris de CONSORT.Els participants que van rebre missatges de text van augmentar els seus passos diaris en 2,534 (95% de CI, 1318 a 3750; p < .001) i en 3376 (95% de CI, 1951 a 4801; p < .001) en controls amb emmascarament.RaonableL’assaig mActive dona suport a la idea que els nous dispositius de sanitat mòbil faciliten, i no impulsen, el canvi de comportament, perquè l’aleatorització seqüencial va suggerir que la desvinculació de les dades dels dispositius no va modificar significativament el comportament, mentre que la vinculació amb textos intel·ligents sí que ho va fer. Es van incloure en l’estudi paràmetres de càrrega no interns.
Mendoza et al., 2017Estats Units d’Amèrica59 adolescents i adults joves, ≥ 1 any després del tractament contra el càncer, de 16.6 ± 1.5 anys. 59.3% de dones, i 71.2% de blancs no hispans. 
La intervenció de 10 setmanes va consistir en un dispositiu portàtil de seguiment de l’activitat física (Fitbit Flex) i un grup virtual de suport entre iguals (grup de Facebook). El personal de recerca va ajudar a fixar objectius i va concedir insígnies setmanalment.Es van trobar lleugeres diferències en determinades subescales de qualitat de vida i motivació per a l’activitat física.RaonableXarxa social no activa per a aquest grup d’edat. Pocs paràmetres externs. Es van incloure en l’estudi paràmetres de càrrega no interns. No es van seguir els criteris de CONSORT. 
Shcherbina et al., 2019Estats Units d’Amèrica2,783 adults. L’edat mitjana dels usuaris va ser de 44.4 anys (DT: 7.5), el 73.5% eren homes i, d’entre els que van declarar la seva ètnia, el 86.6% es van autoidentificar com a blancs.La intervenció de 7 dies va consistir en indicacions diàries per completar 10,000 passos i posar-se dempeus després d’estar asseguts una hora. Instruccions per llegir les directrius del lloc web de l’Associació Americana del Cor, o assessorament electrònic basat en els patrons d’activitat personal de la persona a partir de la setmana de referència de recollida de dades. Totes les intervencions van augmentar significativament el nombre mitjà de passos diaris respecte a la xifra inicial.RaonableMalgrat la gran mida de la mostra, aquesta és massa heterogènia i es veu condicionada per la intenció pròpia de descàrrega d’aplicacions. No es van seguir els criteris de CONSORT.  
Uhm et al., 2016Corea365 pacients amb càncer de mama, de 50.3 ± 9.5 anys d’edat, el tractament dels quals havia finalitzat en el moment de la inscripció.Intervenció de 12 setmanes consistent en exercicis aeròbics i de resistència. El grup de sanitat mòbil va rebre un podòmetre i una nova aplicació per a smartphones a fi de proporcionar informació i controlar els exercicis prescrits. La funció física, l’activitat física i la qualitat de vida van millorar significativament de forma independent al mètode d’intervenció; així mateix, no hi va haver diferències rellevants en els canvis entre els dos grups. BonaNo es comuniquen els valors de càrrega de treball durant la intervenció. No es van seguir els criteris de CONSORT. 
Vasankari et al., 2019Finlàndia540 pacients a qui se’ls havia programat un empelt de revascularització coronària, valvuloplàstia aòrtica o reparació de vàlvula mitral.Orientació física personalitzada per a la rehabilitació postquirúrgica durant 90 dies després de l’alta, amb recepció d’objectius diaris personalitzats mitjançant l’aplicació. L’equip de fisioterapeutes els dona una orientació personalitzada sobre el compliment dels seus objectius d’activitat. Es van observar canvis en el recompte mitjà de passos diaris entre el valor de referència i al cap de 3 i 12 mesos des de l’alta hospitalària.BaixaNo es van facilitar dades detallades procedents de la mostra. Els valors de referència poden diferir dels perfils d’activitat habituals dels pacients. Molts pacients presenten malalties concomitants durant la seva rehabilitació postoperatòria. No es van incloure paràmetres de càrrega interna en l’estudi. No es van seguir els criteris de CONSORT. 
Vorrink et al., 2016Països Baixos157 adults i ancians (79 dones, 78 homes), de 62 ± 9 anys en el grup d’intervenció i 63 ± 8 en el grup de control, als quals se’ls ha diagnosticat una broncopneumopatia crònica obstructiva.Intervenció multicèntrica de sis mesos de durada, consistent en una aplicació de smartphone per als pacients i un lloc web de seguiment per als fisioterapeutes. Es van avaluar l’activitat física, la capacitat d’exercici funcional, la funció pulmonar, la qualitat de vida relacionada amb la salut i l’índex de massa corporal. Es va persuadir els participants perquè assolissin el seu objectiu personalitzat d’activitat física mitjançant missatges automatitzats i una emoticona. Es van seguir els criteris de CONSORT. No es van observar efectes positius significatius de la intervenció sobre l’activitat física. Es va produir una disminució considerable al llarg del temps en l’activitat física (p < .001), la funció pulmonar (p < .001) i el domini (p = .017), però no en la capacitat d’exercici funcional (p = .585).BaixaL’abandonament en el grup d’intervenció va ser del 39%. La preocupació per l’smartphone va ser un dels motius pels quals alguns pacients van abandonar l’estudi. És possible que els pacients rebessin un suport insuficient per complir els objectius d’AF personalitzats. La mostra es va dissenyar amb diferents grups de població i no va mesurar els valors de referència a l’inici del programa