Taula 3

Associació per als rangs d’ACWR i EWMA i la variable lesió/no lesió per a les participants a l’estudi.

Ràtio càrrega aguda:crònica   X2Rangs ràtio càrrega aguda:crònica
RPE EWMA 4 16< .01< .8; .8-1.4; > 1.4
RPE EWMA 7 21< .01< .8; .8-1.3; > 1.3
RPE EWMA 7 28.09
ESP EWMA 4 16< .01< .8; .8-1.4; > 1.4
ESP EWMA 7 21.03< .8; .8-1.3; > 1.3
ESP EWMA 7 28.04< .8; .8-1.3; > 1.3
CAR ACWR 4 16.02< .8; .8-1.1; > 1.1
CAR ACWR 7 21.03< .8; .8-1.3; > 1.3
CAR EWMA 4 16.02< .7; .7-1.2; > 1.2
CAR EWMA 7 21.00< .7; .7-1.1; > 1.3
CAR EWMA 7 28.00< .7; .7-1.3; > 1.3
Nota. RPE: percepció subjectiva d’esforç; ESP: especificitat; CAR: càrrega; EWMA: ràtio aguda:crònica de mitjanes exponencials; ACWR: ràtio aguda:crònica. Significació p <. 05.