Taula 3

Valors de les opinions de l’alumnat abans i després de la intervenció, en funció del génere

Nois (n=27)Noies (n=28)
PretestPostestPretestPosttest
VariablesM(DT)M(DT)ZSig.M(DT)M(DT)ZSig.
AMO2.90(1.75)2.50(1.66)-.992.3212.59(1.53)1.79(1.14)-3.00.003**
MI4.61(1.40)4.18(1.58)-1.43.1514.39(1.46)4.66(1.36)-1.24.214
ME5.31(1.05)5.12(1.17)-1.10.2695.45(1.07)5.57(.95)-.577.564
IAD3.42(4.67)3.33(5.02)-.456.6483.41(4.68)5.69(3.59)-3.48.000**

AMO: Desmotivació; MI: Motivació intrínseca; ME: Motivació extrínseca; IAD: Índex d’autodeterminació. M: mitjana; DT: desviació típica; Z: Valor de prova de Wilcoxon; n: número; Sig: Significació asimptòtica (bilateral); ** = la diferència té un nivell de significació p < .01. Llegenda: M = mitjana; DE = desviació típica; Z = Valor de prova de Wilcoxon; Sig.= Significació asimptòtica (bilateral); * = la diferència té un nivell de significació p < .05; ** = la diferència té un nivell de significació p < .01.