Taula 3

Autories i dates de publicacióCriteris de qualitat metodològica
12345678
Milner et al., 2019+++++
Aksu et al., 2018 +++++
Cahalan, Bargary y O`Sullivan, 2018+++++
Cahalan, Kearney, Bhriain et al., 2018++++++
Nair et al., 2018+++++
Cahalan et al., 2017++++++
Cahalan et al., 2016++++++
Castillo-López, 2016+¿o¿+++
Cahalan et al., 2015+++++
Castillo-López et al., 2014++++++
Stein et al., 2013+++++++
Cahalan y O´Sullivan, 2013+++++
Walls et al., 2010++o+++
Noon et al., 2010+++++++
McGuinness y Doody, 2006++++
Tuffery, 1989+++
Bejjani et al., 1988++++

+=sí, -=no, ¿=informació no aportada, o = no aplicable
Criteris de qualitat metodològica
1: Definició de lesió.
2: Registre actualitzat de la caiguda en el moment de produir-se.
3: Estratègia per avaluar biaix de memòria.
4: Avaluació clínica adequada.
5: Delimiten el temps de pràctica artística o nivell.
6. Avaluació de factors de risc intrínsecs.
7. Avaluació de factors de risc extrínsecs.
8. Adequada anàlisi de les dades (+ si compleix 2 criteris: 1. ús d’anàlisi per grup. 2. Ús d’anàlisis comparatives o multivariable 3. Presentació dels resultats i mètodes adequadament.