Taula 2

Programació de l’avaluació en les dues experiències d’aprenentatge.

Mitjans: activitats d’avaluacióTècniques d’avaluacióInstruments de valoracióRequisits mínims
TipusPes (%)Indicadors
Activitat 1:
Elaborar i realitzar una fase d’activació orientada a la força o la velocitat en grups.
Autoavaluació
+
Heteroavaluació
Rúbrica15 %

15 %
• Calculen les pulsacions segons la intensitat de la FC.
• Seleccionen els exercicis segons els objectius de la sessió.
• Apareixen les tres parts de la fase d’activació.
• Seleccionen exercicis creatius i diferents
Activitat 2:
Elaborar i executar un pla de treball orientat a la força o la velocitat, de manera grupal.
Coavaluació
+
Heteroavaluació
Diana
d’avaluació
10 %

20 %
• Apareixen els elements d’un pla de treball.
• Participen tots els membres del grup en la creació de la plantilla d’entrenament i en l’elaboració dels exercicis.
• Seleccionen exercicis creatius i diferents segons els objectius de la sessió.
• Proposen diferents nivells d’execució perquè cada persona pugui treballar dins de les seves capacitats físiques.
Activitat 3:
Diari d’Activitat Física 
AutoavaluacióLlista de control20 %• Evidencia els passos diaris a través de captures de pantalla penjades setmanalment al document compartit del Drive. 
• Utilitza recursos digitals (app mòbil, rellotges activitat física, etc.) per mesurar els passos diaris.
• Mostra una progressió de passos diaris.
• Acumula els passos diaris acordats per ser una persona activa.
Activitat 4:
Realització d’una carpeta d’aprenentatge (dossier).
HeteroavaluacióRúbrica20 %• Inclou un full personal amb els compromisos personals.
• Lliura la carpeta d’aprenentatge amb els aspectes formals adequats a la normativa de presentació de treballs del centre i té una estructura coherent.
• Selecciona els materials i les produccions que mostren el procés d’ensenyament i d’aprenentatge, justificant el que tria.
• Fa correccions i millores amb relació als feedbacks realitzats pel docent i els companys.
• Fa una reflexió final crítica i reflexiva sobre el seu procés d’aprenentatge.
Partint de l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per expressar el grau de consecució de la competència curricular, el docent fa la conversió següent: 0-49 punts (NA: no assolida); 50-69 (AS: assolida satisfactòriament); 70-89 (AN: assolida notablement); 90-100 (AE: assolida excel·lentment).