Taula 1

Puntuació de risc de síndrome metabòlica i mesures en qüestió d’hàbits a l’inici (T0), després de la intervenció (T1) i en el seguiment al cap de 24 setmanes (T2) (n = 61).T0T1T2T0 vs. T1T0 vs. T2

NMDTMDTMDTEfecte temporal PWEfecte grupal PKWEfecte temporal PWEfecte grupal PKW
PUNTUACIÓ DE GRAVETAT DE LA SÍNDROME METABÒLICA
PGSM (Wiley 2016)611.51.50.91.10.91.1.000.874.000.325
ACTIVITAT FÍSICA/SEDENTARISME/HÀBITS ALIMENTARIS
Passos/dia(nombre)618318.62350.59586.33633.39235.73086.6.000.488.004.938
MV (RMM)61649.8144.8697.2195.6694.6170.1.029.155.023.985
Temps de sedentarisme (%a)6162.56.161.07.761.16.3.054.109.037.755
AFL (%a)6133.26.033.87.233.75.9.264.227.399.925
AFMV (%a)614.42.05.22.75.22.5.001.227.003.936
AFMV (min/dia)6135.817.144.624.943.323.0.000.379.003.903
IAS (Bassiotis, 2002)6145.517.251.015.055.316.0.030.195.003.330
Nota: EIA: grup d’estudi que va fer entrenament intervàl·lic aeròbic; AHA: grup d’estudi que només va rebre assessorament; RMM: recomptes mitjans per minut; IAS: índex d’alimentació saludable (Bassiotis, 2002); AFL: activitat física d’intensitat lleugera; PGSM: puntuació de gravetat de la síndrome metabòlica; AFMV: activitat física d’intensitat entre moderada i vigorosa; ECT: grup d’estudi que va fer un entrenament continu tradicional; MV: magnitud vectorial. T0: avaluació inicial; T1: després de l’avaluació de la intervenció de 16 setmanes; T2: avaluació de seguiment a les 24 setmanes. a Percentatge respecte al temps de vigília. Les dades s’expressen com a mitjana (M) i desviació típica (DT). PW, segons la prova de Wilcoxon; PKW, segons la prova de Kruskall-Wallis.