Taula 1

Informació curricular de les dues experiències d’aprenentatge.

Normativa catalana: Decret 187/2015, de 25 d’agost.
Dimensió curricular:
Activitat Física Saludable. 
Competències pròpies de l’EFContinguts curricularsCriteris d’avaluació curriculars
C1. Aplicar un pla de treball de millora o manteniment de la condició física individual amb relació a la salut.• La força i la velocitat: concepte, característiques, efectes i mètodes d’entrenament. Normes de seguretat i prevenció de riscos.2. Relacionar les activitats físiques amb els efectes que produeixen en els diferents aparells i sistemes del cos humà.
• Proves de valoració de la condició física i de la salut (qüestionaris, tests i proves).4. Reconèixer la intensitat del treball realitzat a partir de la freqüència cardíaca.
7. Prendre consciència de la condició física individual i mostrar predisposició per millorar-la.
• Disseny i execució d’escalfament apropiat per a l’activitat física a realitzar.
• Elements d’un pla de treball.
1. Planificar i posar en marxa un escalfament general, reconeixent els principals efectes que comporta.
Objectius d’aprenentatgeContinguts d’aprenentatgeCriteris d’avaluació específics
1. Valorar la condició física i la salut de forma individual. • Les proves de condició física (Test de Cooper, salt horitzontal, llançament de pilota medicinal, etc.).1. Identificar els punts forts i febles de la condició física individual. 
2. Identificar la condició física individual i elaborar compromisos personals, a través d’un dossier.
2. Identificar els elements d’un pla de treball. • Els elements del pla de treball: avaluació del nivell de condició física, valoració d’interessos, establiment d’objectius, selecció de les capacitats físiques, selecció d’exercicis, revisió de materials a instal·lacions i organització de la sessió.3. Elaborar un pla de treball orientat a treballar la força o la velocitat.
3. Dissenyar escalfaments apropiats per a l’activitat física dissenyada. • Identificació de les diferents parts d’una fase d’activació-escalfament: mobilitat articular, cursa contínua, estiraments.
• Creació d’un escalfament apropiat per a l’activitat a realitzar.
4. Elaborar una fase d’activació apropiada per a l’activitat física a realitzar.
5. Fer el control de la freqüència cardíaca durant la fase d’activació.
4. Construir un pla de treball per a cada capacitat (força i velocitat). • Construcció d’un pla de treball per treballar la força.
• Construcció d’un pla de treball per treballar la velocitat.
3. Elaborar un pla de treball orientat a treballar la força o la velocitat.
6. Executar un pla de treball elaborat per un altre grup i relacionar el pla de treball amb els efectes que produeix en els diferents aparells i sistemes del cos humà.