Taula 1

OSAAI (Sistema d’observació d’intervencions assistides amb animals).

CriteriCategoriaCodiDescripció
1. Interacció motriu-espacialCanvis posturalsPOSTLa posició del cos dels alumnes canvia de nivell, per exemple: asseguts en posició vertical, ajaguts a l’estoreta, asseguts, etc.
LocomocióLOCLa posició dels alumnes és dempeus i en locomoció.
Combinació de l’anteriorCEMQualsevol de les opcions anteriors combinades.
2. CinèticMoviments estereotipatsESTEls alumnes realitzen moviments motors repetitius sense objectiu ni significat aparent.
Moviments segmentarisSEGEls alumnes realitzen moviments de les extremitats superiors o inferiors.
Combinació de l’anteriorCCQualsevol de les opcions anteriors combinades.
3. Comportament facial interactiuExpressió d’emocions de gratPLAEls alumnes expressen grat a través de la comunicació verbal o no verbal (sons guturals, rialles, moviments corporals relacionats amb el benestar…).
Expressió d’emocions de desgratDESEls alumnes expressen el seu desgrat a través de la comunicació verbal o no verbal (sons guturals de desgrat, plor…). 
NeutralNEUEls alumnes mostren una conducta neutra, mantenen un equilibri emocional, no mostren cap dels dos extrems emocionals anteriorment descrits.
4. Interacció animal-participantDistància respecte a l’animalDISEls alumnes fan l’acció de separar-se de l’animal o rebutjar-ne el contacte. 
Acostament respecte a l’animalAPREls alumnes fan l’acció d’apropar-se intencionadament a l’animal. 
Contacte amb l’animalCONEls alumnes fan l’acció de tocar/acaronar l’animal. 
ManipulacióMANEls alumnes fan l’acció de manipular l’animal. Es considera el grau d’intencionalitat més gran per part dels alumnes.
5. El participant es comunica amb l’animalEl participant es comunica amb l’animalPANEls alumnes emeten informació, eslògans o fan referència a l’animal. Ja sigui en el plaverbal o paraverbal.
6. Interacció adult-participantEl participant emet informacióPAREls alumnes emeten informació dirigida a l’adult. Ja sigui en el plaverbal o paraverbal. 
L’adult emet informacióADUL’adult proporciona informació dirigida als alumnes. Ja sigui en el plaverbal o paraverbal. 
Combinació de l’anteriorCAPQualsevol de les opcions anteriors combinades.
7. Interacció animal-adultReubicació de l’animalRECL’adult resitua l’animal seguint criteris pedagògics o de benestar animal.