Taula 1

Avaluació de la qualitat metodològica (escala de PEDro) dels articles inclosos.

C1C2C3C4C5C6C6C8C9C10C11Total
Bateman et al. (2001) 111100011118
Tang et al. (2016)111100011118
Khattab et al. (2020) 111100011118
Studenski et al. (2005) 111100011118
Kim i Yim (2017) 111100011118
Ozdemir et al. (2001) 111100011118
Quaney et al. (2009) 111100011118
Immink et al. (2014)111100011118
Bo et al. (2019) 111100011118
Nota. C1: els criteris d’elecció van ser especificats; C2: els subjectes van ser assignats a l’atzar als grups (en un estudi creuat, els subjectes es van distribuir aleatòriament a mesura que rebien els tractaments); C3: l’assignació va ser oculta; C4: els grups van ser similars a l’inici amb relació als indicadors de pronòstic més importants; C5: tots els subjectes van ser cegats; C6: tots els terapeutes
que van administrar la teràpia van ser cegats; C7: tots els avaluadors que van mesurar almenys un resultat clau van ser cegats; C8: les mesures d’almenys un dels resultats clau es van obtenir de més del 85 % dels subjectes inicialment assignats als grups; C9: es van presentar resultats de tots els subjectes que van rebre tractament o els van assignar al grup control, o, quan això no va poder ser, les
dades per a almenys un resultat clau es van analitzar per intenció de tractar; C10: els resultats de comparacions estadístiques entre grups es van informar per a almenys un resultat clau; C11: l’estudi proporciona mesures puntuals i de variabilitat per a almenys un resultat clau.