Taula 1

Taula 1
Valors mitjans i desviacions estàndard (DE) de les diferents variables analitzades per posició i diferències entre posicions.

Mitjana de temporada 
(Mitjana ± DE)
Diferències posicionals (Magnitud de l’efecte ± intervals de confiança; decisió)
AlaPivotTancaAla-PivotAla-TancaPivot-Tanca
DT (m)2961 ± 8933184 ± 5223034 ± 852-0.32 ± 0.78;
poc clara
-0.03 ± 0.82;
poc clara
0.29 ± 0.89;
poc clara
DTREL (m.min-1)93 ± 1089 ± 793 ± 70.42 ± 2.24;
poc clara
0.03 ± 0.40;
poc clara
-0.38 ± 1.93;
poc clara
DTAI (m)274 ± 118195 ± 60249 ± 850.71 ± 0.70;
moderada**
0.16 ± 0.70;
poc clara
-0.55 ± 0.31;
petita***
DTAIREL (m.min-1)8.6 ± 2.85.4 ± 1.57.9 ± 2.41.12 ± 0.74;
moderada*** 
0.16 ± 0.77;
poc clara
-0.95 ± 0.83;
moderada**
CJ (ua)55 ± 1762 ± 1057 ± 15-0.57 ± 0.70;
petita**
-0.11 ± 0.78;
poc clara
0.46 ± 0.70;
poc clara
CJREL (ua.min-1)1.7 ± 0.21.7 ± 0.21.8 ± 0.2-0.18 ± 2.20;
poc clara
-0.08 ± 0.78;
poc clara
0.11 ± 1.62;
poc clara
AAI > 2m.s-2 (n134 ± 46118 ± 21139 ± 400.25 ± 0.71;
poc clara
-0.21 ± 0.73;
poc clara
-0.46 ± 0.61;
petita**
AAIREL > 2m.s-2 (n.min-1)4.2 ± 0.93.3 ± 0.44.3 ± 0.81.09 ± 0.71;
moderada***
-0.23 ± 0.82;
poc clara
-1.32 ± 0.77;
gran***
DAI > -2m.s-2 (n)128 ± 46116 ± 23131 ± 360.18 ± 0.87;
poc clara
-0.19 ± 0.71;
poc clara
-0.36 ± 0.93;
poc clara
DAIREL > -2m.s-2 (n.min-1)4.0 ± 0.83.2 ± 0.44.1 ± 0.81.03 ± 0.67;
moderada***
-0.29 ± 0.92;
poc clara
-1.32 ± 0.80;
gran***
Nota. DT = distància total (m); DTREL = distància total relativa (m·min-1); DTAI = distància recorreguda a alta intensitat (> 18 km·h-1) (m); DTAIREL = distància recorreguda a alta intensitat (> 18 km·h-1) relativa (m·min-1); CJ = càrrega del jugador (ua); CJREL = càrrega del jugador relativa (ua·min-1); AAI = acceleracions d’alta intensitat (> 2 m.s-2) (n); AAIREL = acceleracions d’alta intensitat (> 2 m.s-2) relatives (n·min-1); DAI = desacceleracions d’alta intensitat (> -2 m.s-2) relatives (n); DAIREL = desacceleracions d’alta intensitat (> -2 m.s-2) relatives (n·min-1); ** = probable; *** = molt probable