Taula 1

Indicadors per a l’anàlisi de contingut dels documents.

Elements metodològicsParticipants0. Alumnat sense especificar
1. Alumnat d’ensenyaments no universitaris
2. Alumnat d’ensenyaments universitaris
3. Professorat
4. Pares/tutors
5. Especialistes
6. Alumnat amb NESE
Tipus de centre1. Centre específic
2. Centre ordinari
Etapa educativa1. Infantil
2. Primària
3. Secundària
4. Batxillerat
5. Superior
Necessitat específica de suport educatiu1. NEE
2. TDAH
3. Dificultats específiques de l’aprenentatge
4. AACC
5. Condicions personals o història familiar
6. Incorporació tardana al sistema educatiu
EFTipus de treball1. Article de revisió
2. Validació d’instruments
3. Assaig
4. Anàlisi d’intervenció
5. Llibre o capítol
Bloc de continguts EF1. Esquema corporal i autonomia
2. Habilitats motrius
3. Habilitats expressives
4. Condicionament físic i salut
5. Jocs i esport
6. Activitats al medi natural
Tipus d’activitat física1. Aeròbica
2. Anaeròbica
3. Mixta Jocs adaptats
4. Programa paralímpic
5. Habilitats esportives no adaptades
ResultatsResultats1. Competències
2. Aprenentatges
3. Educació en valors
4. Motivació de l’alumnat
5. Actituds, percepcions o creences
6. Respecte i valoració de la diversitat
7. Inclusió
8. Autoconcepte o autoeficàcia
9. Disseny curricular
Font: elaboració pròpia.