Ressenya del llibre: Carreras, D. & Ballestero, D. (2022). Entrenamiento neuromuscular. Una nueva aportación al rendimiento deportivo

Xavier Peirau Terés

Idioma de l’original Català

Citació

Peirau, X. (2022). Book review: Carreras, D. &  Ballestero, D. (2022). Entrenamiento neuromuscular. Una nueva aportación al rendimiento deportivo. INEFC-UdL. Apunts Educación Física y Deportes, 150, 74-75. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/4).150.09

341Visites

El llibre Entrenamiento neuromuscular és una eina didàctica adreçada a tots els i les professionals de l’exercici físic dedicats al rendiment esportiu, amb la finalitat d’orientar la intervenció dels professionals tant des d’un vessant d’optimització del rendiment com d’un vessant preventiu. El text presenta un punt de convergència entre el paradigma coadjuvant i l’entrenament funcional, i el seu contingut es basa en la comprensió del cos de l’esportista com un complex sistèmic sotmès a les altes exigències del rendiment esportiu i que sovint l’obliguen a sobrepassar el llindar de tolerància de les seves pròpies capacitats. Això pot generar desequilibris en el sistema neuromuscular que afecten la mobilitat, l’estabilitat o l’execució mateixa del gest tècnic específic. 

Figura 1
Veure a mida completa

En el context de l’exercici físic i l’esport, s’accepta que el concepte d’entrenament neuromuscular s’associï al conjunt de mètodes que pretenen la millora de la comunicació entre el múscul i el sistema nerviós central amb la finalitat de potenciar l’eficiència de les accions concretes que exigeix la disciplina esportiva. Aquesta aproximació admet un ampli ventall de possibilitats per abordar l’optimització de la connectivitat neuromuscular. Es poden incloure o bé exercicis basats en estímuls externs que provoquin respostes involuntàries o bé exercicis basats en ordres internes que activin respostes voluntàries. 

El Neuromuscular Exercise Sequence© és el procediment que, partint de l’exercici voluntari, aglutina tècniques de valoració i mètodes d’entrenament que afavoreixen el control adequat de tots els processos neuromusculars per a una execució correcta del moviment de l’esportista.

L’estructura del llibre presenta, a l’inici, el constructe teòric sobre el qual es fonamenta el NES© i la forma en què es justifica la seva doble vessant: optimització i prevenció. Es posa de manifest la necessitat que l’entrenament de l’esportista s’abordi des d’una perspectiva molt més àmplia que la mera resposta a una acció funcional. I situa el control del moviment en el punt de partida. El segon capítol exposa les tècniques per detectar, restituir i mantenir les possibles inestabilitats i debilitats musculars valorades mitjançant senzills tests que permeten determinar el nivell de control del múscul que hi participa. La tercera part se centra en la manera de valorar i millorar el nivell de control del moviment quan l’ordre voluntària implica la participació de les cadenes musculars. El quart capítol presenta diferents sistemes i mètodes de valoració del moviment funcional, alguns d’ells amb evidents orígens en tècniques terapèutiques i d’altres amb una clara influència dels corrents d’entrenament funcional nord-americà. El darrer capítol aborda la forma en què es pot millorar l’enfortiment del complex miotendinós mitjançant mètodes d’entrenament de la força, que permeten l’optimització de la capacitat muscular en el moment de generar tensió.

Ben segur que es tracta d’un llibre que no deixarà indiferent el lector i li oferirà una visió més completa i coordinada de l’entrenament del sistema muscular i del sistema nerviós.

ISSN: 2014-0983

Rebut: 21 de març de 2022

Acceptat: 20 de maig de 2022

Publicat: 1 d’octubre de 2022