Relació entre la lateralitat i els aprenentatges escolars

Mª Carmen Mayolas Pi

Adoración Villarroya Aparicio

Joaquín Reverter Masià

*Correspondència: M.ª Carmen Mayolas Pi cmayolas@unizar.es

Idioma de l’original

Citació

Mayolas Pi, M. C., Villarroya Aparicio, A., & Reverter Masia, J. (2010). Relation between Laterality and School Learning. Apunts. Educación Física y Deportes, 101, 32-42.

538Visites

Resum

Hi ha molts autors que relacionen els problemes d’aprenentatge d’un nen amb la seva lateralitat, i que atribueixen a la lateralitat contrariada, creuada o no definida els problemes en l’adquisició, entre altres, d’habilitats lectoescriptores. En aquest treball hem passat un test de lateralitat a 170 nens d’entre 6 i 7 anys (primer i segon de primària) amb proves de membre superior, membre inferior i ull, igual com de discriminació de dreta-esquerra i d’orientació espacial. Alhora, els professors tutors han valorat diversos ítems de l’aprenentatge escolar dels nens, amb qüestions sobre la seva comprensió lectora, el seu raonament matemàtic i la seva atenció a classe, entre d’altres. Segons els nostres resultats, els nens amb lateralitat homogènia destra són els que obtenen millors valoracions a tots els ítems d’aprenentatge respecte als homogenis esquerrans, els creuats i els no confirmats; els pocs casos que tenim d’homogenis esquerrans (un 3 % de la mostra) són els que tenen pitjors valoracions. A més a més, els nens que discriminen entre dreta i esquerra també tenen millors aprenentatges que no pas els que no ho fan;  també s’orienten bé en l’espai en relació als que s’orienten malament.

Paraules clau: aprenentatges escolars, esquema corporal, lateralitat, orientació espacial, suport psicomotriu, test.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 9 d'abril de 2007

Acceptat: 1 de decembre de 2008

Publicat: 1 de juliol de 2010