Principals causes inductores de l’activitat física esportiva en la dona

Eva M. González Robles

Javier R. Pérez Aranda

Pilar Alarcón Urbistondo

*Correspondència: Javier R. Pérez Aranda jpereza@uma.es

Idioma de l’original

Citació

González Robles, E. M., Pérez Aranda, J. R., & Alarcón Urbistondo, P. (2017). Main Causes Inducting Physical Sports Activity in Women. Apunts. Educación Física y Deportes, 129, 108-118  http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/3).129.08

530Visites

Resum

L’estudi de les variables que influeixen en la pràctica de l’activitat esportiva de les dones aporta una informació valuo­sa per desenvolupar tàctiques encaminades a incentivar l’esport entre elles. Estudis previs mostren clarament que existeixen diferències de pràctica basada en el gènere, no obstant això fins al moment les recerques sobre activitat física esportiva (AFE) s’han centrat a estudiar els motius de pràctica o no pràctica sense realitzar diferències de gènere. En aquest treball, ens centrem a conèixer el pes que tenen les causes inductores o variables analitzades en la pràctica de l’activitat física de les participants. Per obtenir els nostres resultats es realitza un contrast empíric per analitzar les varia­bles més determinants de la pràctica esportiva. Per realitzar el contrast es va utilitzar l’enquesta d’hàbits esportius del Centre de Recerques Sociològiques amb un total de 8 925 enquestats. L’anàlisi dels resultats mostra que variables com la realització d’activitats esportives pel pare o la mare, la visió de les dones sobre l’esport, les instal·lacions esportives disponibles al barri, la valoració d’instal·lacions esportives com a suficients o no, l’edat, la situació laboral, la cura de familiars i l’ús del temps lliure influeixen en la pràctica de l’activitat esportiva de les dones.

Paraules clau: activitat física, motivacions, pràctica esportiva.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 19 de febrer de 2016

Acceptat: 14 novembre de 2016

Publicat: 1 de juliol de 2017