Primers elements de reflexió per a una geografia de l’esport a la RFA

Christiane Maurer

Idioma de l’original

Citació

Maurer, C. (1990). Elementos iniciales de reflexión para una geografía del deporte en la RFA. Apunts. Educación Física y Deportes, 20, 75-80.

348Visites

Resum

Aquest treball s’inscriu en eI quadre de recerques geogràfiques sobre l’esport, portades a terme en el Laboratoire de Géographie Humaine de la Universitat de Franche-Comté. Ha de portar a la realització d’un Atlas de les pràctiques esportives a l’Alemanya Federal i permetre la comparació de les organitzacions espacials dels esports en els dos estats. La realització d’una anàlisi geogràfica de les pràctiques i equipament esportiu de qualsevol entitat espacial (estat, regió..) es veu confrontada des del començament amb el problema fonamental de les dades disponibles, de la seva estructura, i finalment amb el seu nivell de resolució espacial, ja que aquestes depenen en gran part de la ‘organització espàcio-administrativa de l’esport institucional. Per consegüent, és indispensable prèviament conèixer els quadres administratius de l’esport institucional, així com els elements d’anàlisi disponibles.  Algunes xifres posen de relleu la importància del fenomen esportiu a la RFA: La Confederació Alemanya dels Esports (Deutscher Sportbound: DSB) constitueix, amb els seus 20 milions de membres, l’organització de tipus associatiu més important de l’Alemanya Federal. Des de 1954, l’evolució és considerable, la proporció de les llicències esportives en relació a la població total va passar, l’any 1968, del 7,2% al 25% per arribar al 32,5% el 1987. En comparació, a França el total de les llicències puja a 11 milions, o sigui una proporció respecte a la població total del 20,4%; des de 1978, l’evolució del nombre de practicants ha seguit un augment del 28% per any; en el mateix període, pel que fa a la RFA, és de 1’11%. Malgrat una progressió més ràpida aquests últims anys, la pràctica espor-tiva institucional, per tant, seria menys desenvolupada a França que a Alemanya, De la constatació fàcil a l’asserció només hi ha un pas, que no donarem pas nosaltres. Ara que l’Europa del 92 és en boca de tothom, es fa més important que mai comparar els fenòmens sócioeconómics entre els diversos països de la Comunitat. En aquesta òptica, és primordial reconèixer el contingut i la significació de la informació en joc. Això és el que hem intentat de fer en interessar-nos pel cas de l’esport a l’Alemanya Federal: com està organitzat, quines fonts i dades ens ajuden a conèixer-lo i, finalment, en quina mesura es pot comparar amb el cas francès.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1990