Play the Game: ludificació i hàbits saludables en l’educació física

Meritxell Monguillot

Carles González-Arévalo

Carles Zurita Mon

Lluís Almirall Batet

Montse Guitert Catasús

*Correspondència: Carles González Arévalo cargonzalez@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Monguillot Hernando, M., González Arévalo, C., Zurita Mon, C., Almirall Batet, L., & Guitert Catasús, M. (2015). Play the Game: gamification and healthy habits in physical education. Apunts. Educación Física y Deportes, 119, 71-79. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/1).119.04

838Visites

Resum

El present estudi mostra l’impacte de l’ús de la ludificació com a estratègia d’aprenentatge en l’assignatura d’educació física per al desplegament de conductes saludables. L’estudi, dissenyat en forma d’unitat didàctica ludificada anomenada Play the Game s’ha implementat al segon curs de l’educació secundària obligatòria de tres centres educatius de Barcelona i ha tingut com a objectiu principal aplicar la freqüència cardíaca saludable en l’activitat física mitjançant la consecució de reptes ludificats i organitzats mitjançant un sistema de nivells, punts, classificacions i insígnies (badges). A més a més, Play the Game ha introduït elements innovadors com la personalització, la cooperació, les emocions, la tecnologia i la combinació de contextos formals i informals a fi de respondre a les demandes educatives actuals i a les noves ecologies d’aprenentatge (Coll, 2013). L’estudi s’ha basat en una metodologia sociocrítica qualitativa i s’ha implementat mitjançant un disseny d’investigació-acció (I-A). Els instruments utilitzats han estat el qüestionari i el grup de discussió. Els resultats obtinguts evidencien el potencial de la ludificació com a estratègia d’aprenentatge emergent en educació física que augmenta la motivació i afavoreix el desenvolupament d’hàbits saludables.

Paraules clau: educació física, educació secundària obligatòria, educación física, ludificació.

ISSN: 1577-8757

Rebut: 7 de febrer de 2014

Acceptat: 19 de juny de 2014

Publicat: 1 de gener de 2015