Les TIC en l’aprenentatge dels estudiants de secundària de l’àrea d’educació física a Pampas de Hospital (Perú)

Oscar Calixto La Rosa Feijoo

Idioma de l’original Espanyol

547Visites

Resum

En aquest estudi es planteja la influència de les TIC en l’aprenentatge dels i les estudiants del nivell secundari en l’assignatura d’educació física (EF) al districte de Pampas de Hospital (Tumbes). Fonamentalment, s’estudia la seva importància per desenvolupar els aprenentatges en l’àrea d’educació física, els que han de ser apresos i interioritzats per posar-los a la pràctica durant tot el procés de vida. Es va treballar amb estudiants d’institucions educatives de secundària del districte de Pampas de Hospital. La tesi es va realitzar mitjançant l’enfocament quantitativoexperimental on es valora molt la utilització d’un mitjà que pot ajudar a millorar els aprenentatges en els estudiants del nivell secundari de les institucions educatives Alipio Rosales Camacho i Horacio Zeballos Gámez. La mostra es va dur a terme amb 2 grups de característiques similars, el grup experimental (GE) i el grup control (GC), participant 92 estudiants del primer any de secundària amb edats entre 11 i 12 anys. Ambdós grups tenien 46 estudiants. Es va aplicar un pretest amb dos qüestionaris, un sobre coneixements de TIC i l’altre sobre coneixements de l’àrea d’educació física, en el qual es va observar el nivell que tenien respecte a les variables de la recerca i els resultats van ser gairebé similars. Després es va executar el treball d’experiment, el qual va consistir en incloure en les sessions d’aprenentatge de l’àrea d’EF només al GE l’ús de les TIC com un mitjà per a l’ensenyament de la part teòrica de cada tema plantejat en aquesta assignatura, per a més tard avaluar amb un posttest els dos grups. Per a aquesta finalitat es van aplicar els qüestionaris aplicats en el pretest. Els resultats obtinguts van ser molt diferents: en el GE es va observar una millora en l’aprenentatge dels coneixements sobre TIC i EF respecte al GC, en el qual no es va observar gaire diferència. La comprovació de la hipòtesi es va realitzar a través de la t d’Student. La recerca realitzada va indicar l’acceptació del treball, atès que els resultats obtinguts posen en relleu que la utilització de les TIC en les sessions d’EF incrementa els aprenentatges dels temes d’aquesta àrea, la qual cosa es pot veure clarament en els percentatges dels resultats presentats.

Paraules clau: aprenentatge, educació física, educación física, TIC.

ISSN: 2014-0983

Data de lectura: 30 de juny del 2016