Les característiques de la personalitat dels instructors d’esquí

Carmen Juan-Llamas

*Correspondència: Carmen Juan-Llamas carmenjuanllamas@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Juan-Llamas, C. (2013). The Personality Characteristics of Ski Instructors. Apunts. Educación Física y Deportes, 113, 60-67.  http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/3).113.06

506Visites

Resum

Aquest article té com a objectiu comprovar l’existència de singularitats en les característiques de la personalitat dels instructors d’esquí. Per a això comptarem amb dos grups experimentals compostos pel total de subjectes que van aconseguir la titulació de nivell I d’instructors d’esquí en la promoció 2010-2011 de l’Escola Espanyola d’Esquí (EEE) a Candanchú (Osca). Per mesurar aquestes característiques, es va utilitzar el Qüestionari de Personalitat EPI-A. Es van trobar diferències significatives en 4 dels 5 trets de personalitat estudiats –extraversió, sinceritat, impulsivitat i sociabilitat–, i és la característica neuroticisme l’única en la qual no s’ha trobat aquesta desigualtat. Finalment, s’ha contrastat aquest estudi amb altres amb la idea de verificar l’existència d’un perfil concret de personalitat dels instructors d’esquí.

Paraules clau: esquí, instructor, personalitat, Psicología, trets.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 1 de desembre de 2012

Acceptat: 5 de març de 2013

Publicat: 1 de juliol de 2013