L’activitat física i l’esport en l’àmbit de la ciència

José Hernández Moreno

Idioma de l’original

Citació

Hernández Moreno, J. (1990). La actividad física y el deporte en el ámbito de la ciencia. Apunts. Educación Física y Deportes, 22, 5-10.

395Visites

Resum

El concepte ciència, com a producte d’un estil de pensament humà que és, es troba sotmès a una constant revisió i evolució; això s’ha donat fins al moment i segurament ho continuarà sent. En l’actualitat, encara que existeixin matitzacions diverses del que hom entén per coneixement científic, es produeix un acord ampli a l’hora de considerar quins són els trets més comuns, que a mode de síntesi podem resumir en els següents:

  • Es constitueix a partir d’àrees de coneixement específiques, és a dir, té un objecte o substància pròpia.
  • No és el sentit comú ni l’experiència immediata i quotidiana, sinó que sobrepassa ambdós trets tant en els seus plantejaments com en les solucions donades als problemes.
  • Posseeix un mètode que consta d’unes estapes perfectament identificables, denominat mètode científic, que és el que empra per cercar solució al problema plantejat.
  • Forma xarxes i sistemes amb l’univers científic i aspira a la precisió, claretat, confiabilitat, ordre i coherència.
  • Els resultats obtinguts i els mètodes emprats són sotmesos a contrastació metòdica.
  • Intenta ser objectiu respecte a les variables de les accions que el manipulen.
  • És essencialment corregible i dinàmic.

Simplificant encara més el que hem dit, podem considerar que el coneixement científic requereix dues premisses bàsiques: l’existencia d’un objecte o substància i l’ús d’un mètode, denominat mètode científic. Si el mètode científic és premissa bàsica per a poder determinar què entenem per ciència i què per coneixement científic, sembla adequat procedir a considerar què s’entén per tal. Per a fer-ho seguirem les formulacions fetes per M. Bunge (1983), autor que situant-se en una perspectiva d’eclecticisme, aglutina les posicions més significatives quant a la interpretació del procediment científic. Segons l’autor “un mètode és un procediment regular, explícit i repetible per a aconseguir quelcom, sigui material o conceptual. Tota investigació sigui del tipus que sigui es proposa resoldre un conjunt de problemes”.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1990