La teoria en la psicologia aplicada a l’educació física i l’esport

Josep Roca

Idioma de l’original

Citació

395Visites

Resum

Teoria vol dir, primàriament, contemplació. Amb aquesta primera accepció es vol presentar una reflexió sobre l’organització general de les ciències que coexisteixen en l’àmbit de l’activitat física i l’esport. En aquest sentit, es vol destacar especialment la necessitat d’anar perfilant contínuament el nostre paper científic i professional dins aquell àmbit. Teoria, en una accepció més utilitzada, vol referir cada una de les construccions intel·lectuals que es poden trobar en totes les disciplines d’un àmbit concret. Amb aquesta accepció, parlar de teoria significa aprofundir en una dimensió fonamental de l’activitat científica que és la de presentar una explicació completa i ordenada dels fenòmens naturals. En aquest sentit, la reflexió i el debat teòric són necessaris dins la psicologia com a activitat connatural a la disciplina. D’altra banda, el context científic de àmbit concret de l’activitat física i l’esport, obliga a fer un esforç de delimitació teòrica de fenòmens concrets, laqual cosa significa un ajut molt rellevant a l’hora de fixar activitat científica i professional dels psicòlegs en aquell àmbit. Amb l’atenció al doble vessant del concepte de teoria, es defensa una actitud oberta i reflexiva dels psicòlegs que els permeti mantenir un criteri i una autonomia dins el complex món d’interessos de tot ordre que conflueixen en la societat científica actual. En el Congrés de l’Esport Català que s’ha celebrat, es va organitzar una taula sobre l’estat actual de la psicologia de l’esport. La meva participació se centrà a oferir una perspectiva que era com una primera impressió davant el panorama que he viscut i que observo en el nostre àmbit professional. Ara em disposo a ampliar aquella perspectiva continuant amb el propòsit de fer una reflexió que pugui ser útil al treball i la formació dels psicòlegs i d’altres professionals en l’àmbit esportiu.

Paraules clau: deporte, educació física, educación física, epistemología, esport, psicologia.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1997