La programació i la intervenció didàctica en l’esport escolar (II). Aportacions dels diferents estils d’ensenyament

Jesús Viciana Ramírez

Miguel Angel Delgado Noguera

Idioma de l’original

Citació

Viciana Ramírez, J., & Delgado Noguera, M. A. (1999). The programation and didactic intervention in school sport (II). Contributions of the different styles of teaching. Apunts. Educación Física y Deportes, 56, 17-24.

548Visites

Resum

Un cop afrontades les possibilitats d’actuació docent quant a la tècnica d’ensenyament (primera part), abordem en aquesta segona part les aportacions que els diferents estils d’ensenyament brinden al docent per a ensenyar el contingut d’esports en el centre escolar. Primerament clarifiquem el concepte d’estil d’ensenyament i les seves característiques, i en segon lloc desenvolupem en el gruix de l’article, segons la classificació de M.A. Delgado (1991), els diferents blocs d’estils d’ensenyament, les característiques essencials, les modalitats, i en un quadre resum, l’aportació concreta que posseeix cada bloc d’estils per a l’ensenyament esportiu. Destaquem de manera especial el bloc de estils individualitzadors ja que contemplen el nivell i els interessos dels alumnes, els estils socialitzadors per la seva importància en el primer nivell de concreció de currículum (DCB), i els estils cognitius ja que la indagació i la resolució de problemes motors en el joc real són la base de l’aprenentatge es-portiu.

Paraules clau: aprenentatge esportiu, orientacions didàctiques, tècnica d'ensenyament.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1999