La motricitat de les activitats fisicoesportives a la natura. La funció recreativa d’aquesta pràctica en la societat contemporània

Susana Lapetra Costa

Roberto Guillén Correas

Idioma de l’original

Citació

Lapetra Costa, S., & Guillén Correas, R. (2005). Human motion of physical activities and sports. Recrative purpose of its practice in our contemporary society. Apunts. Educación Física y Deportes, 80, 53-62.

539Visites

Resum

L’article desenvolupa l’estudi de les característiques de la motricitat humana implicades en la pràctica de les activitats físiques i esportives en el medi natural.
En primer lloc, es delimiten els trets que atorguen una identitat a la família de les activitats a la natura; que les diferencien de la resta d’activitats fisicoesportives.
A continuació, es mostren les claus que defineixen la conducta de l’individu que les realitza, i s’insisteix especialment en els mecanismes humans que es posen en joc amb més preponderància.
Finalment, a partir del paral·lelisme entre les seves característiques particulars i les necessitats que satisfan, pretenem de descobrir-ne i aclarir-ne el significat com a activitats físiques de lleure, com a activitats d’esbarjo a la natura, en un intent d’esbrinar  i comprendre les raons essencials que n’han propiciat l’aparició i el notable desenvolupament de què avui gaudeixen.

Paraules clau: activitats al medi natural, esbarjo i lleure actiu.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2005