La formació contínua formal de monitors espanyols d’activitat física i esport

Beatriz Bernabé

María Dolores González Rivera

Antonio Campos Izquierdo

*Correspondència: Beatriz Bernabé beatriz_bm2@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Bernabé, B., González-Rivera, M. D., & Campos-Izquierdo, A. (2018). Formal Continuing Education of Spanish Physical Activity and Sport Instructors. Apunts. Educación Física y Deportes, 134, 134-145. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/4).134.10

600Visites

Resum

En aquest estudi s’analitza la formació contínua dels monitors d’activitat física i esport espanyols, així com la seva relació amb la formació inicial, el gènere, l’edat i l’experièn­cia. La recerca s’emmarca dins de la metodologia quantitativa de tall descriptiu, a través d’entrevista estandarditzada per mitjà del qüestionari PROAFIDE: recursos humans d’activitat física i esport. 600 monitors d’activitat física i esport espanyols van participar voluntàriament en aquest estudi. El 38% de les persones entrevistades tenien un grau universitari, el 35.7% posseïen el graduat escolar, el 24.2% havia fet un grau de formació professional i el 2.2% tenia estudis primaris o bàsics. L’edat oscil·lava entre els 16 i els 70 anys. Quant al gènere, 401 eren homes i 199 dones. En relació amb l’experiència, 406 tenien menys de deu anys i 194 tenien deu o més anys. Els resultats revelen que més de la meitat dels monitors d’activitat i esport no s’havien format durant els últims 3 anys i 83.83% va afegir que les seves entitats no van organitzar activitats de formació per a ells. Els cursos amb diploma va ser la formació més demanada. En general, els homes, d’entre 45 i 59 anys i amb 10 anys d’experiència o més van assistir a més situacions d’aprenentatge formals. La formació que els monitors d’activitat física i esport d’Espanya duen a terme no és l’apropiada i està infravalorada.

Paraules clau: educació formal, formació contínua, monitor d’activitat física i esport, situacions d’aprenentatge.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 3 de juny de 2017

Acceptat: 16 de maig de 2018

Publicat: 1 d'octubre de 2018