La dansa com a element educatiu en l’adolescent

Carolina Fructuoso Alemán

Carmen Gómez Serrano

Idioma de l’original

Citació

Fructuoso Alemán, C., & Gómez Serrano, C. (2001). Dance as educative element in teenagers. Apunts. Educación Física y Deportes, 66, 31-37.

403Visites

Resum

En aquest treball es fa una valoració de la dansa com element educatiu, que ofereix al professorat de secundària l’oportunitat d’incidir en la formació de l’alumnat adolescent, des d’un punt de vista integrador dels plans físic, intel·lectual i emocional. Detallem els beneficis que comporta el treball de la dansa tant en l’àmbit motor com en el socioafectiu de l’adolescent, tenint en compte les peculiaritats d’aquesta etapa evolutiva. Finalment, fem referència als diferents gèneres de dansa existents i el grau d’intervenció de cada un d’ells en la millora dels àmbits mencionats. 

Paraules clau: adolescent, competència motriu, creativitat, expressió, socialització.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2001