Introducció de les TIC en educació física. Estudi descriptiu sobre la situació actual

Queralt Prat

Oleguer Camerino

Jordi Lluís Coiduras Rodríguez

*Correspondència: Oleguer Camerino Foguet ocamerino@inefc.es http://lom.observesport.com/

Idioma de l’original

Citació

Prat Ambrós, Q., Camerino Foguet, O., & Coiduras Rodríguez, J. L. (2013). Introduction of ICT into Physical Education. Descriptive Study of the Current Situation. Apunts. Educación Física y Deportes, 113, 37-44.  http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/3).113.03

736Visites

Resum

La incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i els seus recursos digitals als centres escolars està propiciant un aprenentatge autònom que combina la presencialitat de l’aula amb activitats semipresencials a internet. Com es fa realitat això en l’educació física? En aquest article descrivim l’ús que fa el professorat d’educació física de la ciutat de Lleida de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) en els centres d’educació secundària que tenen implantat el projecte EduCAT 2.0. L’estudi permet acostar-nos als propòsits del professorat d’educació física sobre la incorporació de les TIC en la seva pràctica professional i, en particular, en la seva explotació didàctica a les aules (TAC). Els resultats ens permeten determinar els motius que expliquen les dificultats trobades pels professionals en l’ús d’aquestes eines digitals i les causes per les quals no s’introdueixen actualment en la docència de l’educació física.

Paraules clau: eines digitals, innovació docent, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement (TAC).

ISSN: 1577-4015

Rebut: 8 d’octubre de 2012

Acceptat: 12 d’abril de 2013

Publicat: 1 de juliol de 2013