Exploració dels sistemes d’avaluació formativa entre estudiants universitaris a la província d’Osca

Sonia Asún-Dieste

María Rosario Romero Martín

Miguel Chivite Izco

*Correspondència: Sonia Asún Dieste sonasun@unizar.es

Idioma de l’original

Citació

Asún Dieste, S., Romero Martín, M. R., & Chivite Izco, M. (2017). Exploration of Formative Assessment Systems among University Students in the Province of Huesca. Apunts. Educación Física y Deportes, 127, 52-58. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/1).127.05

524Visites

Resum

Aquest estudi intenta explorar des de la perspectiva dels estudiants l’avaluació formativa experimentada en la formació inicial de professorat d’educació física en l’educació superior pública de la província d’Osca. Es va aplicar un qüestionari a una mostra de futurs professionals d’últim curs. L’anàlisi de dades es va realitzar utilitzant el paquet estadístic SPSS 17.0, es van calcular les mitjanes, desviacions típiques i freqüències relatives de cadascuna de les respostes. Els resultats indiquen que els estudiants perceben una coherència acceptable tant entre l’avaluació dissenyada i l’aplicada pel professorat, com entre el sistema d’avaluació formativa i la resta d’elements de les seves programacions. Pel que fa a les capacitats cognitives que reconeixen activar en l’avaluació, els i les estudiants perceben discrepàncies entre aquelles que creuen utilitzar amb més freqüència (conèixer) i les que consideren més adequades. Els instruments d’avaluació més utilitzats pel professorat segons els estudiants són els informes, encara que a escassa diferència dels exàmens escrits, però consideren més coherents les proves pràctiques. En conclusió, els estudiants perceben coherència entre allò que el professorat planifica i dissenya i el sistema d’avaluació formativa que duen a terme, però no estan tant d’acord en algunes de les actuacions relacionades amb l’avaluació des del punt de vista de professorat i estudiants. 

Paraules clau: avaluació formativa, educació superior, ensenyament universitari, formació inicial, percepcions de l’alumnat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 28 d'octubre de 2015

Acceptat: 20 d' agost de 2016

Publicat: 1 de gener de 2017