Estudi i classificació de les revistes de ciències de l’activitat física i l’esport més consultades i valorades a l’INEF de Catalunya

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

496Visites

Resum

L’any 2006 es va constituir una comissió per estudiar el procés d’acreditació universitària dels professors de l’INEFC per l’AQU Catalunya i es va comprovar la falta d’un llistat accessible, rigorós i fiable de revistes de ciències de l’activitat física i l’esport. Es va desenvolupar una investigació per indagar el nivell de coneixement, consulta i valoració de les revistes d’aquest àmbit entre el personal acadèmic de l’INEFC i centres afins (CAR i CEARE). Es va demanar informació de quatre fonts: el professorat de l’INEFC (109 professors), el personal professional i investigador del CAR i del CEARE (20 professionals), l’alumnat del màster ­MEMOS (28 estudiants) i l’anàlisi de les tres biblioteques de l’educació física i l’esport més importants. La mostra inicial ens va donar 113 publicacions, de les quals en vam elegir 64 (57 %) per les mencions rebudes, el nivell d’aquestes i la seva rellevància en l’àmbit disciplinari. Les vam classificar en tres categories: 5 revistes estarien en el primer nivell (A), 23 en el segon nivell (B) i 36 en el tercer nivell (C). D’aquestes, 13 publicacions són espanyoles i 51, internacionals.

Paraules clau: aqu, Catalunya, ciències de l’activitat física i l’esport, classificació, INEFC, revistes.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2011