Els models pedagògics d’educació esportiva i de responsabilitat personal i social: una experiència d’innovació i inclusió a través del kick-boxing educatiu

José Ignacio Menéndez

*Correspondència: José Ignacio Menéndez nachomenendeztibet@gmail.com

Idioma de l’original

432Visites

Resum

El principal objectiu d’aquesta tesi doctoral va ser analitzar l’impacte de l’aplicació d’un model pedagògic híbrid (educació esportiva i res-ponsabilitat personal i social, RPS) en estudiants d’educació secundària a través del kick-boxing educatiu. Per a això es van dur a terme tres estudis principals. En el primer d’ells es van avaluar, experimental-ment, els efectes d’una intervenció basada en aquest model pedagògic híbrid sobre les actituds cap a la violència, la responsabilitat, les metes d’amistat i les necessitats psicològiques bàsiques d’un grup d’estudiants d’educació secundària, comparant-los amb un plantejament tradicional d’ensenyament. En el segon, es van analitzar les percepcions d’estu-diants i professorat d’una unitat didàctica del model híbrid dissenyat a través del kick-boxing educatiu. Finalment, en el tercer, es va examinar l’aplicació del model híbrid mitjançant una unitat didàctica de kick-boxing sense contacte en estudiants amb discapacitat. Les percepcions, els sentiments i els pensaments dels estudiants, dels pares i els docents van ser explorats per a comprendre com la combinació dels models afecta a la inclusió. Els resultats van reflectir que el model va po-tenciar les conductes de responsabilitat social, competència, actituds cap a la violència i la relació dels participants en comparació amb el model tradicional. D’igual forma, l’alumnat va percebre que el model aplicat mitjançant el kick-boxing educatiu va constituir un enfocament divertit, nou i que ajudava a millorar de la responsabilitat, la coope-ració i l’amistat entre l’alumnat. Igualment, es va percebre com un model que fomentava la inclusió de tot l’alumnat, especialment d’aquell que tenia algun tipus de discapacitat. Com a conclusió, es pot dir que el kick-boxing educatiu s’ha vist com un esport de gran importància didàctic els beneficis del qual són encara majors si s’aplica a través del model pedagògic híbrid basat en l’educació esportiva i la RPS.

Paraules clau: Inclusió, innovació, kick-boxing educatiu, models pedagògics, pràctica basada en models.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2019

Data de lectura: 3 de març de 2017